Elinstallationsreglerna

Den nya utgåvan av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg. 2 innehåller en del nyheter och förändringar. Det har också tillkommit helt nya delar som t ex kontroll före drifttagning, och kapitel 444, som handlar om åtgärder för elektromagnetisk påverkan. Kraven på användning av jordfelsbrytare har också utökats, dessutom har kraven på potentialutjämning förändrats.
 
Då det skett många förändringar under de senaste åren, bör de som underhåller, utför nyinstallationer eller kompletterande installationer känna till det nya regelverket. Det är viktigt att alla nya och kompletterande installationer utförs så att elsäkerheten inte försämras i den befintliga installationen, och att nyinstallerade elanläggningar följer gällande starkströmsföreskrifter och gällande Svensk standard.  

Målgrupp

Kursen  vänder sig till alla som planerar, projekterar, kontrollerar, underhåller eller utför nya elinstallationer eller gör kompletterande montage.

Kursmål

Kunna använda den nya standarden och veta kraven på installationer och materiel i olika miljöer.

Innehåll 

I denna kurs får du en genomgång av de förändringar som har skett under de senaste åren inom elområdet. Här får du lära dig hur de ändringar, kommentarer och nya fordringar i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00utg. 2 skall tillämpas. Det är viktigt att SS 436 40 00 användas tillsammans med de omarbetade starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1. Vi går även igenom ändringar till ELSÄK-FS 2008:1,2 och 3. 

Förkunskaper

Erfarenhet av arbete i elanläggningar.

Omfattning

16 timmar.