Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet omfattas av de lagar, förordningar, föreskrifter samt de svenska standarder som är aktuella för elektriska anläggningar och/eller elektriska anordningar. Alla som i sitt arbete kommer i närheten av en dessa behöver ha kunskap och förståelse om myndighetskraven, samt de faror som kan vara förknippade med arbete eller skötsel av dessa.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver information och kunskap om de krav som starkströmsföreskrifterna ställer på säker skötsel, och ansvar vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Kursmål

Den personal som sköter och underhåller elektriska starkströmsanläggningar skall få den kunskap om de faror som kan vara förknippade med skötsel och underhåll. Dessutom skall du som kursdeltagare kunna förstå de föreskrifter och standarder som är aktuella för dessa.

Innehåll 

Denna kurs ger dig de kunskaper som du behöver för att uppfylla myndigheternas krav för det arbete som utförs på eller nära elektriska starkströmsanläggningar. Systematisk genomgång av Elsäkerhetsverkets föreskrifter med tillhörande råd i ELSÄK-FS 2006:1, elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Dessutom går vi igenom valda delar ur Svensk Standard SS-EN 50 110-1:2004.  

Förkunskaper

Erfarenhet av arbete i elanläggningar.

Omfattning

8 timmar.