Skip to content

Indust­riellt Utvecklings Centrum (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. 

Precis som oss drivs IUC-nätverket utan vinst­in­tresse. Aktivi­te­terna finansieras istället genom offentliga medel från t.ex. Västra Götalands­re­gionen, VINNOVA, Tillväxt­verket, Energi­myn­dig­heten och EU. En av våra viktigaste tjänster som IUC är att hjälpa ditt företag att hitta rätt stöd- och finan­sie­rings­möj­lig­heter för att era utvecklingsbehov.

Medlemmar