Skip to content

Nu slår vi upp dörrarna för vår nya verksamhet IUC Göteborg och erbjuder ditt företag att följa med på resan

Ett rikstäc­kande nätverk 

Indust­riellt Utvecklings Centrum (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. IUC Göteborg arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.

Rätt finan­siering för ditt företags utveckling

Precis som Göteborgs Tekniska College drivs IUC Göteborg utan vinst­in­tresse. Aktivi­te­terna i IUC Göteborg finansieras istället genom offentliga medel från t.ex. Västra Götalands­re­gionen, VINNOVA, Tillväxt­verket, Energi­myn­dig­heten och EU. En av våra viktigaste tjänster är att hjälpa ditt företag att hitta rätt stöd- och finan­sie­rings­möj­lig­heter för att era utveck­lings­behov. Som medlem betalar du också en mindre medlems­avgift baserad på antalet anställda i företaget.

Små och stora medlemmar

IUC Göteborg vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att medlemmar med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Det här får du som medlem

  • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
  • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus och nätverks­grupper baserat på medlems­fö­re­tagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap 
  • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
  • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
  • Möjligheter till finan­siering för utveckling av ditt företag
  • Förtur till deltagande i våra återkom­mande kostnadsfria utvecklingsprojekt
  • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Dessutom får du genom ditt medlemskap i IUC Göteborg möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddar­sydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

  • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer
  • Coachning, t.ex. inom Lean och Six Sigma
  • Calidering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Kontakt

Anna Cato Moe
Verksam­hets­ledare IUC Göteborg
anna.​cato.​moe@​gtc.​com
0708 – 58 19 36