Skip to content

Som medlem får du tillgång till

  • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
  • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus- och nätverks­grupper baserat på medlems­fö­re­tagens behov; t.ex. Lean, Automation, Digita­li­sering eller Ledarskap 
  • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor 
  • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
  • Möjligheter till finan­siering för utveckling av ditt företag
  • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt 
  • Nya affärs­kon­takter och nya idéer 

Dessutom får du genom ditt medlemskap möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddar­sydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till: 

  • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer 
  • Coachning, t.ex. inom Lean och Six Sigma 
  • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering