Skip to content

Små och stora medlemmar hjälper varandra att utvecklas

IUC-nätverket vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att medlemmar med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Medlems­för­måner

  • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
  • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus- och nätverks­grupper baserat på medlems­fö­re­tagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap 
  • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor 
  • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
  • Möjligheter till finan­siering för utveckling av ditt företag
  • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt 
  • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Utbildning till förmånliga priser

Genom medlemskap får ni möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddar­sydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

  • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer
  • Coachning, t.ex. inom Lean och Six Sigma
  • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering