Våra styrdokument

Våra styrdokument är dokument som beskriver vad som styr vår verksamhet och vad vi ska förhålla oss till, tryck på respektive dokument nedan för att få mer information.

Är det något annat du undrar över är du välkommen att kontakta vår VD Ewa Ekman 0708-58 19 93.


Vår vision

Vi utforskar och utvecklar världens omkring oss.

Vår affärsidé

Vi utvecklar och genomför industriella tekniska utbildningar i samverkan med näringslivet!

Våra övergripande mål

- Vi skall bedriva en kvalitativ och attraktiv industriteknisk utbildning, som uppfyller industrins krav på kompetens.

- Vi skall erbjuda en stimulerande och kreativ lärmiljö med relevant pedagogik för så väl ungdomar som vuxna i deras lärande.

- Vi skall aktivt verka för att deltagarna har goda förutsättningar för karriärutveckling, i så väl yrkesliv som fortsatta studier.

- Vi skall aktivt verka för att minska den sneda könsfördelningen av rekryteringen av kvinnor/flickor till utbildning inom den industriellt tekniska sektorn.  

Vår värdegrund

För att göra vårt företag till en stimulerande mötesplats där alla med glädje kan utveckla sitt lärande;

- Arbetar vi gemensamt för att främja allas lika värde och rättigheter

- Visar alla varandra hänsyn, tolerans och respekt.

- Tar alla ansvar för sig själv, varandra och verksamheten.

- Motverkar vi alla former av kränkande behandling.

- Ser vi olikheter som en styrka.

Vår kompetenspolicy

För att möta kundernas, företagets och medarbetarens framtida behov ansvarar företaget och varje medarbetare gemensamt för en ständig kompetensutveckling.

Vår kvalitetspolicy

- Vi bedriver en kvalitativ och attraktiv industriteknisk utbildning. Våra utbildningar skall uppfylla industrins och deltagarnas krav och förväntningar på kompetens och ge goda förutsättningar för karriärutveckling och fortsatta studier.

- Vi erbjuder ett stimulerande och kreativt lärande med relevant pedagogik för så väl ungdomar som vuxna. Vi har motiverade och välutbildade lärare såväl fackmässigt som pedagogiskt.
 
- Vi söker ständiga förbättringar och arbetar fortlöpande, i samverkan med deltagare och uppdragsgivare, med
att förbättra våra utbildningar, tjänster, vår verksamhet och kvalitetssystem.

- Vi bedriver vårt arbete utifrån våra bärande värderingar att våra kunder skall vara nöjda med oss och att varje människa är unik, utvecklingsbar med lika värde och rättigheter.

Vår miljöpolicy

Vi känner ett ansvar för kommande generationer och därför kommer vi nu och i framtiden att se till att miljöfrågorna har en självklar plats i det dagliga arbetet samtidigt som vi strävar efter att jobba långsiktigt med hållbar utveckling. Vår miljöpolicy styr vårt miljöarbete.

Vi tar ansvar för miljön genom att: 
- Arbeta på ett miljövänligt sätt och arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan.

- Ständigt förbättra vårt miljöarbete.

- Använda miljövänliga produkter i verksamheten.

- Följa de miljölagar och krav som gäller vår verksamhet.

- Kompetensutveckla oss inom miljöområdet.

- Vara förebilder för våra studerande och verka för att våra utbildningar genomsyras av ett brett hållbarhetsperspektiv.

Vår arbetsmiljöpolicy

Vi tar gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö genom att: 
- Möta varandra med respekt och förtroende så att trivsel och arbetsglädje främjas.

- Anpassa arbetssituationen till våra olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt avseende.

- Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som säkerställer att medarbetare och kunder inte utsätts för ohälsa eller olycksfall.