En plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering

Rätt kompetens är en avgörande faktor för att Sverige skall kunna möta den allt större konkurrensen från omvärlden och en förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Med start i januari 2017 inleds projektet Smarta Fabriker som utöver de fysiska fabrikerna i Göteborg och Skövde också skall resultera i en plattform för att sprida kunskap om industriell digitalisering.

Bakgrund

I januari 2016 presenterades regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Industrin står inför ett paradigmskifte som drivs av globalisering, digitalisering och omställningen mot en grön resurseffektiv ekonomi. Digitaliseringen medför stora möjligheter att utveckla en smartare och mer hållbar industri som även möjliggör smarta arbetsplatser där människor samverkar med automation och skapar hög konkurrenskraft.

Kompetens är en avgörande faktor för att Sverige skall kunna möta den allt större konkurrensen från omvärlden och en förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt har det i flera studier identifierats att det på sikt kommer att vara brist på industriutbildade på gymnasienivå, men även på högskole- och civilingenjörer.
I nyindustrialiseringsstrategin har det konstaterats att det kunskaps- och teknikförsprång som svenska näringslivet lutat sig mot kan inte längre tas för givet. Ett av strategins huvudfokusområden är därför kunskapslyft industri, där syftet är att tillse att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling. Det innefattar såväl kunskap om modern produktion som industriell digitalisering.

Projektets syfte och mål

Skapa en plattform för att sprida kunskap om industriell digitalisering för att öka attraktiviteten för tekniska studier och attrahera ungdomar till att vilja arbeta inom industrin.

Arbetssätt

  • Bygga två demonstratorer (minifabriker) med tillhörande utställningar med Universeum i Göteborg och Balthazar i Skövde.
  • Använda demonstratorerna i aktiviteter kopplade till kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom industriell digitalisering.

Smarta Fabriker drivs av Göteborgs Tekniska College som fungerar som en intermediär mellan projektets olika aktörer vilka utgörs av företag, akademi, organisationer och skolor. Arbetsgången kan delas in i tre faser: rigga, bygga och sprida. Rigga-fasen inleddes i januari 2016 då idén om att bygga minifabrikerna förankrades med de olika aktörerna. Läs mer om våra partners här.

En av grundtankarna med projektet är att utveckla och driva byggfasen genom studentarbeten för att på så sätt skapa förebilder och inspirera unga till tekniska studier. Under hösten genomförde projektledningen ett systemeringsarbete och parallellt med detta utformades även 10 examensarbeten på högskolenivå tillsammans med deltagande företag. Den mekaniska konstruktionen av fabriken inleddes redan i december 2016 med en klass blivande CAD-konstruktörer från YRGO, som bland annat hade stöd av konstruktörer från SKF. I januari 2017 startade examensarbetarna från Chalmers tekniska högskola. De koordineras och projektleds som ett skarpt projekt och representerar flera funktioner, allt från simulering, elkonstruktion och programmering till experter inom smart underhåll och hållbar produktion. Examensarbetarna är utspridda på de olika företagen, men varje vecka genomförs planerings och uppföljningsmöten på Visual Arena – Lindholmens Science Park. Under maj månad kommer minifabriken i Göteborg att byggas av gymnasiestudenter från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG). Totalt innehåller Projekt Smarta Fabriker cirka 21 000 timmar studentarbete.

Läs mer om projektet på www.smartafabriker.se