Skip to content

SAM skall vara ett gemensamt verktyg för såväl operatörer som speci­a­lister med funktionen att kunna dokumentera såväl arbetsmetod som tidsåtgång. 


Teori varvas med praktiska moment

Stor vikt under utbild­ningen läggs vid arbets­plats­ut­form­ningen för att skapa en god ergonomisk balans. I utbild­ningen ingår därför en del som fokuserar på belast­nings­er­gonomi. Teori varvas med skriftliga övningar under de tre första heldagarna, den fjärde dagen ägnas åt analys i produk­tions­miljö alternativt i lektionssal. Sista dagen genomförs examinering.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som operatör eller som specialist inom t ex konstruktion, beredning och produktion.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger dig kunskaper i analys av manuellt arbete med beaktande av ergonomiska förut­sätt­ningar i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.

Förkun­skaper

Grund­läg­gande produk­tions­teknik eller motsvarande.

Examination

Utbild­ningen är en behörig­hetskurs med tillhörande examination. Regelverk för exami­ne­ringen är utfärdat av MTM – Föreningen i Norden som också utfärdar intyg efter godkänt kunskapstest.

Innehåll

  • Bakgrund och motiv till arbetsmätning
  • Olika arbets­mät­nings­tek­niker – en jämförelse
  • Helhetssyn – Metod­ar­betets roll i en kundor­der­styrd organisation
  • SAM-systemets regelverk och tillämpningar
  • Grund­läg­gande ergonomianalys
  • Tillämp­nings­former och noggrannhet
  • Metod­ut­veckling

Omfattning

40 timmar

Antal deltagare

Max 12 stycken och minimum 10 stycken