Som handledare bedömer du din praktikant efter genomförd LIA genom att ge ett s.k. omdöme. Ditt omdöme utgör sedan underlag för den utbildningsansvarige lärarens betyg på kursen. Utgå i ditt omdöme från betygskriterierna nedan samt från LIA-periodens mål och se om praktikanten uppfyller dessa. Tycker du det är svårt att ge ett omdöme eller tvekar om du ska godkänna praktikanten eller inte, kontakta utbildningsansvarig för hjälp!

Omdömet ska vara oss tillhanda senast sista dagen på praktikperioden. Praktikanten kan inte bli godkänd på LIA:n förrän omdömet är inlämnat. Handledaren och praktikanten ska tillsammans gå igenom dokumentet innan praktiken avslutats.

Ett bekräftelsemail kommer att skickas till din ovan angivna e-postadress när vi mottagit omdömet.

Läs mer om betygskriterier för LIA ⇒

Betyget Icke godkänt (IG)
- Ej uppnått de under omständigheterna givna kursmålen (dvs de mål som är möjliga att uppnå på just den här arbetsplatsen)

Betyget Godkänt (G)
- Den studerande känner till yrkesrollens arbetsuppgifter
- Den studerande känner till yrkesrollens funktion i företagets hela organisation
- Den studerande agerar i yrkesrollen
- Den studerande planerar och organiserar med handledning det egna arbetet
- Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemplifierar och diskuterar arbetsuppgifter på en grundläggande nivå
- Den studerande löser enkla arbetsuppgifter i få steg
- Den studerande redovisar en begränsad faktakunskap inom arbetsområdet
- Den studerande visar samarbetsförmåga; fungerar i arbetsgruppen, ställer frågor och engagerar sig
- Den studerande känner till kvalitetsbegreppet; är medveten om regler och kvalitetsbegrepp
- Den studerande genomför ett projekt på arbetsplatsen

Betyget Väl godkänd (VG)
- Den studerande är väl förtrogen med yrkesrollens arbetsuppgifter, dess utmaningar och utvecklingsområden
- Den studerande är förtrogen med yrkesrollens funktion i företagets hela organisation samt de olika verksamheter inom och utom företaget som yrkesrollen kan tänkas samarbeta med
- Den studerande fungerar väl i yrkesrollens samtliga arbetsuppgifter
- Den studerande planerar och organiserar självständigt och på ett ändamålsenligt sätt det egna arbetet
- Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemplifierar och diskuterar arbetsuppgifter på en avancerad nivå (tänkt att även spegla LIA-projektet)
- Den studerande löser omfattande arbetsuppgifter i flera steg
- Den studerande redovisar en omfattande faktakunskap inom arbetsområdet
- Den studerande visar god samarbetsförmåga; deltar aktivt i arbetsgruppen, driver egna idéer och tar initiativ 
- Den studerande har god förståelse för kvalitet; tar initiativ till förbättringsarbete samt ser konsekvenser av att bryta mot regler
- Den studerande formulerar relevanta frågeställningar och driver självständigt ett komplext projekt på arbetsplatsen

Läs mer om personligt omdöme och arbetsbeskrivning ⇒

Skriv också gärna ned ett mer personligt omdöme där du beskriver hur praktikanten varit under praktikperioden. Naturligtvis blir vi glada om vi får positiva kommentarer, men även förbättringsområden är viktiga för praktikantens fortsatta utveckling. Om du vill kan du ta hjälp av faktorer som:
- Kreativitet
- Ansvarskänsla
- Ordning
- Omdöme
- Frånvaro
- Läraktighet
- Noggrannhet
- Samarbetsförmåga
- Snabbhet
- Omdöme
- Punktlighet
- Begåvning för arbetet
- Initiativförmåga

Beskriv även kortfattat vad praktikanten arbetat med/tagit del av under LIA-perioden.


Frågor?

Hans Rosén
Praktikkoordinator
hans.rosen@gtc.com
031-760 34 41