Kurser Produktionslogistik

Tillämpad matematik - 15 poäng

Kursen erbjuder de kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen. Kursen ger tillfälle att öka självständigheten och initiativförmågan vid problemlösning och ger inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar. Centrala delar i kursen är att tillämpa matematiska metoder och problemlösningsmetodik. Kursen visar hur man hanterar formler och använder olika typer av ekvationer och exponentialfunktioner. Stort fokus läggs på att analysera och värdera beräknade resultat för att kunna bedöma ett beräknat värdes rimlighet. Centrala mål är: Kunskap om användningen av matematisk optimering i industrin. Färdighet Att formulera, analysera och lösa matematiska uppgifter av betydelse för övriga delar i utbildningen. Kompetens i att självständigt bedöma vilka metoder eller matematiska verktyg som krävs för att lösa de uppgifter som förekommer i övriga kurser under utbildningen.


Excel - 10 poäng

Kursen erbjuder de kunskaper och färdigheter i att använda kalkylprogrammet Microsoft Excel som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen, så som produktionsekonomiska, produktionstekniska och produktionslogistiska beräkningar. Kursen genomförs i skolans datasalar där de studerande får möjlighet att under handledning träna på att arbeta i Excel. Stort fokus i kursen läggs på att arbeta med praktiska och relevanta övningar i att tillämpa Microsoft Excel. Centrala mål är: Kunskap om vad Excel kan användas till inom industrin. Färdighet att skapa tolkningsbara tabeller, sortera, filtrera och söka i tabeller, att använda funktioner och standardfunktioner, att skapa och redigera diagram och villkorsstyrd formatering, att utföra konsekvensanalyser samt att sammanställa stora tabeller med hjälp av pivottabell.


Industriell projektplanering - 10 poäng

Kursen behandlar ledning av projekt och projektplanering samt hur arbete i projektform kan bedrivas inom industriell produktion. Kursen tillhandahåller kunskap om projektmetodik och projektverktyg och hur man muntligt och skriftligt redovisar projekt.  I kursen övas färdigheterna att kunna utforma projektdirektiv, projektplan, projektstruktur och projektriskanalys, att kunna strukturera projekt och definiera arbetsinnehåll i omfattning och avgränsningar, syfte, mål, delmål och effektmål samt att kunna tillämpa någon modell för tids- och resursplanering. Centrala mål är: Kunskap om vad ett projekt är och dess olika faser. Kunskap om hur projekt drivs inom tillverkande företag. Färdigheten att hantera datoriserade och andra hjälpmedel för projekthantering. Kompetens i att självständigt lösa arbetsuppgifter i projektform med förståelse inte bara för arbetsuppgiften utan även för arbetsformen projekt, dess faser och de olika arbetsuppgifterna. 


Produktionslogistik A - 15 poäng

Kursen behandlar företags logistiklösningar, innebörden av begreppet logistik och logistikens roll i ett tillverkande företag. Stor vikt läggs vid förståelsen för hur logistiklösningar bidrar till företags lönsamhet och konkurrenskraft. I kursen övas färdigheterna att kunna analysera kapitalbindning i ett flöde, ekonomiska konsekvenser av inköp samt dess påverkan på lagerkostnader, analysera och motivera storleken på säkerhetslager, metoder för plock och olika materialhanteringsupplägg, ekonomiska och fysiska konsekvenser av olika lagerbegrepp och lagerutformningsmetoder, använda beställnings-modeller och motivera val av partiformningsmetoder, analysera materialflödesstrukturer samt redogöra för dess logistikkonsekvenser. Kursen innehåller ett case där de studerande får dimensionera ett lager. Centrala mål: Kunskap om logistiksystems miljöpåverkan och JIT-begreppet. Kompetens att självständigt analysera materialflöden, dimensionera lager, lösa logistiska problem och bedöma resultatet.


Lean Production - 20 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för hur lean production och lean logistics är uppbyggt och påverkar produktion och lönsamhet samt hur ett modernt industriföretag kan ges konkurrensfördelar genom ett effektivt lean-tänkande och en tillämpad lean-filosofi. Kursen tillhandahåller praktiska verktyg för att kunna analysera produktionsflöden ur ett lean-perspektiv. Stort fokus är att arbeta med praktiska övningar och relevanta case så som ett leanspel för att öva färdigheter som är kopplat till effektiviseringar i ett produktionssystem. Centrala mål: Kunskap om 4P-modellen, Leans 5 principer, kanban och förbrukningsstyrd produktion, lean verktyg tex 5S och ständiga förbättringar/kaizen. Färdigheten att kunna tillämpa SMED-metodiken och ha förståelse för effekten av ställtidsreduktion. Kompetensen att självständigt kunna initiera, leda och utföra projekt som syftar till att förbättra produktionsflöden ur ett lean-perspektiv. Självständigt kunna leda och utföra value stream mapping.


Ledarskap och kommunikation i industriell produktion - 10 poäng

Kursen syftar till att ge verktyg och medvetenhet för att leda arbetskamrater och kommunicera om produktionslogistik. I kursen tränas både skriftlig och muntlig kommunikation, men extra stort fokus läggs på muntlig kommunikation, som utgör ett viktigt verktyg för ledaren. Kursen tillhandahåller teorier i gruppdynamik, ledarskapsteori och personlig utveckling. I gruppsamtal, självtester och praktiska övningar ges tillfälle att reflektera över den egna ledarrollen, förhållandet till arbetsgruppen samt hur ett effektivt arbetsklimat kan skapas. Kursen avslutas med ett case där de studerande får möjlighet att visa prov på sin samlade kompetens inom kommunikation och ledarskap. Centrala mål är: Kunskap om kommunikationsteorier samt om olika på arbetsplatsen förekommande texttyper, färdighet att kommunicera muntligt och skriftligt till olika målgrupper samt kompetens att självständigt värdera och välja kommunikativa verktyg och ledarskapsstil för att leda medarbetare mot uppsatta mål. 


Produktionsprocessen - 15 poäng

Kursen syftar till att ge en förståelse för den produktionstekniska funktionens roll från beredning till färdig produkt samt för hur produktionstekniska lösningar påverkar produktionslogistik och lönsamheten inom industriföretag. Kursen behandlar organisation av produktionsflöden och färdigheten i att använda verktyg för att kunna analysera och förbättra flödesupplägg. Kursen genomförs delvis i skolans datasalar där de studerande under handledning genomför flaskhalsstudier i programvara för flödessimulering.

Centrala mål är: Kunskap om produktionstekniska processer med fokus på bearbetning och montering, vikten av ergonomiskt väl anpassade arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsupplägg samt DFA.  Färdighet att kunna beskriva och analysera olika flödesupplägg i produktion, att kunna utföra flödesbalanseringar, bestämma och analysera cykeltider i flöden, identifiera och analysera flaskhalsar i flöden samt att kunna analysera hur lönsamheten påverkas av olika produktionstekniska lösningar.


Förpackningsteknik - 10 poäng

Kursen behandlar förpackningens betydelse för ett effektivt logistikflöde och dess påverkan av produktionslösningar. Kursen behandlar förpackningens miljöpåverkan, hållbar utveckling, lastbärare och optimering av förpackningar.

Centrala mål är: kunskap om enhetslastens betydelse för logistikkedjan, nyttan av spårbarhet och identifiering, nyttan av RFID och andra id-lösningar, sambandet mellan en produkts design och dess emballage samt konsekvenser av och välja retur- eller engångsemballage. Färdigheten att utföra analyser för utvecklingsbehov av specialemballage. Kompetensen att självständigt kunna analysera och välja förpackning utifrån produktionslogistiska förutsättningar och kompetensen att kunna bedöma en förpacknings miljöpåverkan.


Produktionslogistik B - 30 poäng

Kursen behandlar hur leverantörsutveckling kan ge förbättrad produktionslogistik, hur kvalitetsarbete påverkar logistikflödet, hur planering och styrning av produktionsresurser och materialflöde sker med hjälp av affärssystem samt belyser vikten av korrekta in- och utdata. Centrala mål är: kunskap om olika typer av materialplanering och företags struktur för planering på olika nivåer, vilka krav och behovsönskemål som kan ställas på ett datorbaserat MPS-system, definitionerna av kvalitet och principerna för TQM, TPS och Six Sigma. Färdigheten att kunna utföra analyser med hjälp av kvalitetsverktyg, kunna använda olika verktyg och metoder för produktionsstyrning, kunna beräkna prognoser samt utföra optimeringar av materialflöden i syfte att förbättra lönsamheten. Kompetensen att självständigt kunna analysera materialflöden i tillverkande företag och kunna presentera förslag på förbättringsåtgärder i syfte att förbättra lönsamheten, reducera bundet kapital och effektivisera flöden


Tillämpad produktionsekonomi - 15 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för vad lönsamhet innebär i industritekniska processer. Kursen behandlar företagsekonomi ur ett produktionsekonomiskt perspektiv, planering och styrning samt praktisk förståelse för lönsamhetens betydelse för verksamheten. Vidare behandlar kursen olika kalkylmodeller samt hur omvärlden påverkar tillverkningsföretagen och deras ekonomi. I kursen tränas färdigheterna att kunna genomföra produkt-, lönsamhets- och investeringskalkyler enligt olika modeller samt att kunna beräkna kapitalbindningskostnader och kapitalbehov. De studerande övar på kalkylberäkningar i Excel. Centrala mål: kunskap om produktionsekonomiska begrepp, budgeteringsarbete och metoder för styrning och ekonomisk uppföljning. Kompetens att dra slutsatser av resultaten från kalkyler och analyser samt bedöma hur de påverkar företagets lönsamhet. Kunna utföra känslighetsanalys på utförda kalkyler och bedöma rimligheten i resultatet samt kunna presentera det på ett professionellt sätt.

Lärande i Arbete 1 - 20 poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera den skolförlagda utbildningen samt till att ge branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionslogistik. Kursen skall erbjuda den studerande kunskap om olika tillämpningar av flödesupplägg i produktion, praktisk styrning av materialflöden, insikt i produktionslogistiska problemställningar, kunskaper om den yrkesroll utbildningen syftar till samt  erfarenhet av arbetsuppgifter inom området. Centrala mål är: kunskap om företags organisation av arbete inom produktionslogistik, produktionslogistikers ansvar och arbetsuppgifter, olika verksamheter som en produktionslogistiker samarbetar med, företagets flödesupplägg i produktion, företagets styrning av materialflöden samt hur praktiska logistiklösningar bidrar till lönsamhet. Kompetensen att kunna beskriva både behovet av och det egna ansvaret för sin fortsatta utveckling.


Lärande i Arbete 2  - 20 poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera den skolförlagda utbildningen samt till att ge branschkännedom och erfarenheter. De studerande genomför enskilt eller i mindre grupp ett projektarbete på en arbetsplats. I projektet beskriver och analyserar den studerande ett problem och presenterar ett förslag på lösning, alternativt gör en beskrivning och analys av ett företags flöden eller en enskild process med förslag på förbättringar. Projektet skall redovisas muntligt och skriftligt. 

Centrala mål är: Förmåga att använda och integrera förvärvade kunskaper för att analysera och lösa problem inom området produktionslogistik, formulera projektdirektiv, välja lämplig metod samt göra relevanta avgränsningar. Kompetensen att kunna ta ansvar för och självständigt planera och genomföra projektet och bedöma resultatet samt kunna beskriva både behovet av och det egna ansvaret för sin fortsatta utveckling.