Kurser produktionsteknik

Tillämpad matematik - 10 poäng

Kursen erbjuder de kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen. Kursen ger tillfälle att öka självständigheten och initiativförmågan vid problemlösning och även ge en inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar. Centrala delar i kursen är att arbeta med att tillämpa matematiska metoder och problemlösningsmetodik. Kursen visar hur man hanterar formler och använder olika typer av ekvationer och exponentialfunktioner. Stort fokus läggs på att analysera och värdera beräknade resultat för att kunna bedöma ett beräknat värdes rimlighet. Centrala mål är: Kunskap om användningen av matematisk optimering i industrin. Färdighet Att formulera, analysera och lösa matematiska uppgifter av betydelse för övriga delar i utbildningen. Kompetens i att självständigt bedöma vilka metoder eller matematiska verktyg som krävs för att lösa de uppgifter som förekommer i övriga kurser under utbildningen.


Excel - 10 poäng

Kursen erbjuder de kunskaper och färdigheter i att använda kalkylprogrammet Microsoft Excel som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen, så som produktionsekonomiska, produktionstekniska och produktionslogistiska beräkningar. Kursen genomförs i skolans datasalar där de studerande får möjlighet att under handledning träna på att arbeta i Excel. Stort fokus i kursen läggs på att arbeta med praktiska och relevanta övningar i att tillämpa Microsoft Excel. Centrala mål är: Kunskap om vad Excel kan användas till inom industrin. Färdighet att skapa tolkningsbara tabeller, sortera, filtrera och söka i tabeller, att använda funktioner och standardfunktioner, att skapa och redigera diagram och villkorsstyrd formatering, att utföra konsekvensanalyser samt att sammanställa stora tabeller med hjälp av pivottabell.


Produktionsteknik - 50 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för den produktionstekniska rollen från beredning till färdig produkt. Kursen behandlar organisation av produktionsflöden och färdigheten i att använda verktyg för att kunna analysera och förbättra flödesupplägg. Hur produktionstekniska lösningar påverkar produktionsprocessen och lönsamheten inom ett industriföretag. Kursen reflekterar över samspelet mellan kvalitetsteknik, produktionsekonomi, TPM och Lean för att se helheten i ett företags produktionsprocess. Centrala mål är: Kunskap om produktionstekniska processer med fokus på bearbetning och montering och principerna för arbetsmätning, tidsstudier och metodanalys. Förstå vikten av ergonomiskt anpassade arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsupplägg. Färdighet i att kunna beskriva och analysera flödesupplägg och flödesbalansering. Analysera hur lönsamheten påverkas av olika produktionstekniska lösningar. Kompetens i att självständigt lösa, föreslå och genomföra produktionstekniska förbättringar.


Tillämpad produktionsekonomi - 10 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för vad lönsamhet innebär i industritekniska processer. Kursen behandlar företagsekonomi ur ett produktionsekonomiskt perspektiv, planering och styrning samt praktisk förståelse för lönsamhetens betydelse för verksamheten. Vidare behandlar kursen olika kalkylmodeller samt hur omvärlden påverkar tillverkningsföretagen och deras ekonomi. I kursen tränas färdigheterna att kunna genomföra produkt-, lönsamhets- och investeringskalkyler enligt olika modeller samt att kunna beräkna kapitalbindningskostnader och kapitalbehov. De studerande övar på kalkylberäkningar i Excel. Centrala mål: kunskap om produktionsekonomiska begrepp, budgeteringsarbete och metoder för styrning och ekonomisk uppföljning. Kompetens att dra slutsatser av resultaten från kalkyler och analyser samt bedöma hur de påverkar företagets lönsamhet. Kunna utföra känslighetsanalys på utförda kalkyler och bedöma rimligheten i resultatet samt kunna presentera det på ett professionellt sätt.


Industriell projektplanering - 10 poäng

Kursen behandlar ledning av projekt och projektplanering samt hur arbete i projektform kan bedrivas inom industriell produktion. Kursen tillhandahåller kunskap om projektmetodik och projektverktyg och hur man muntligt och skriftligt redovisar projekt.  I kursen övas färdigheterna att kunna utforma projektdirektiv, projektplan, projektstruktur och projektriskanalys, att kunna strukturera projekt och definiera arbetsinnehåll i omfattning och avgränsningar, syfte, mål, delmål och effektmål samt att kunna tillämpa någon modell för tids- och resursplanering. Centrala mål är: Kunskap om vad ett projekt är och dess olika faser. Kunskap om hur projekt drivs inom tillverkande företag. Färdigheten att hantera datoriserade och andra hjälpmedel för projekthantering. Kompetens i att självständigt lösa arbetsuppgifter i projektform med förståelse inte bara för arbetsuppgiften utan även för arbetsformen projekt, dess faser och de olika arbetsuppgifterna. 


Tillämpad produktionslogistik - 15 poäng

Kursen behandlar företags logistiklösningar, innebörden av begreppet logistik och logistikens roll i ett tillverkande företag. Stor vikt läggs vid förståelsen för hur logistiklösningar bidrar till företags lönsamhet och konkurrenskraft. I kursen övas färdigheterna att kunna analysera kapitalbindning i ett flöde, ekonomiska konsekvenser av inköp samt dess påverkan på lagerkostnader, analysera och motivera storleken på säkerhetslager, metoder för plock och olika materialhanteringsupplägg, ekonomiska och fysiska konsekvenser av olika lagerbegrepp och lagerutformningsmetoder, använda beställnings-modeller och motivera val av partiformningsmetoder, analysera materialflödesstrukturer samt redogöra för dess logistikkonsekvenser. Kursen innehåller ett case där de studerande får dimensionera ett lager. Centrala mål: Kunskap om logistiksystems miljöpåverkan och JIT-begreppet. Kompetens att självständigt analysera materialflöden, dimensionera lager, lösa logistiska problem och bedöma resultatet.


Hållbar produktion - 10 poäng

Kursen ger en förståelse för hållbar utveckling inom produktionsprocessen där god miljöprestanda och energieffektivisering är av största vikt. Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för hur val av teknik kan påverka yttre miljö och hållbar utveckling på företaget och i samhället. Kursen tillhandahåller kunskap i begreppet hållbar utveckling och olika miljöhot samt ger en orientering i hur samhälle och företag arbetar med olika metoder och verktyg för att nå en hållbar utveckling med betoning på miljö. Centrala mål är: Kunskap om metoder för hållbar utveckling i produktionsprocessen, samhällets styrmedel för att nå en hållbar utveckling med fokus på väsentliga miljöhot och utmaningar. Färdighet att använda begrepp och utföra beräkningar inom miljörelaterade metoder för miljöstyrning, som certifiering- och märkningssystem, LCA. Kompetens att i produktionsprocessen välja metoder som leder till hållbar produktion.


Lean Production - 30 poäng

Kursen syftar till att ge förståelsen för ett konsekvent sätt att tänka med fokus på total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri i en organisation eller industriföretag Kursen behandlar hur en organisation eller industriföretag får konkurrensfördelar genom ett effektivt lean-tänkande och en tillämpad lean-filosofi Kursen tillhandahåller kunskap om filosofin, begrepp, leanverktyg och innebörden de teorier som är kopplat till Lean Production och Lean logistics, för att kunna analysera och förbättra flöden. Stort fokus i kursen är att arbeta med praktiska övningar och relevanta case i att tillämpa leanverktyg. En central del är att genomföra leanspelet för att öva färdigheter som är kopplat till ett produktionssystem. Centrala mål är: Kunskap om total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri. Färdighet i att analysera resultat. Kompetens i att självständigt använda leanverktyg och genomföra ständiga förbättringar.


Kvalitetsteknik - 20 poäng

Kursen syftar till att ge fördjupad praktisk och teoretisk kunskap i kvalitetsteknik. Hur man bedriver ett modernt kvalitetsarbete i en organisation eller ett produktionssystem, som tillverkar varor och tjänster. Kursen tillhandahåller kunskaper, färdigheter, metoder och verktyg som behövs i det förebyggande kvalitetsarbete. Förståelsen för offensiva kvalitetssatsningars gynnsamma effekt på ett produktionssystem / organisations konkurrenskraft och lönsamhet. Stort fokus läggs med att arbeta med praktiska övningar och relevanta case i att tillämpa kvalitetsverktyg, metoder, processkartläggning, orsaksanalys och problemlösning. Kursen reflekterar också över samspelet mellan produktionsteknik, produktionsekonomi och Lean Production för att se helheten i ett företags produktionsprocess. Centrala mål är: Kunskap om kvalitetsverktyg och metoder för att angripa kvalitetsbrister. Färdigheter i att analysera och kategorisera fakta. Kompetens i att föreslå och genomdriva kvalitetsförbättringar.


Ledarskap och kommunikation och arbetsgruppens dynamik - 15 poäng

Kursen syftar till att ge verktyg och medvetenhet för att leda arbetskamrater och kommunicera om produktionsteknik. I kursen tränas både skriftlig och muntlig kommunikation, men extra stort fokus läggs på muntlig kommunikation, som utgör ett viktigt verktyg för ledaren. Kursen tillhandahåller teorier i gruppdynamik, ledarskapsteori och personlig utveckling. I gruppsamtal, självtester och praktiska övningar ges tillfälle att reflektera över den egna ledarrollen, förhållandet till arbetsgruppen samt hur ett effektivt arbetsklimat kan skapas. Kursen avslutas med ett case där de studerande får möjlighet att visa prov på sin samlade kompetens inom kommunikation och ledarskap. Centrala mål är: Kunskap om kommunikationsteorier samt om olika på arbetsplatsen förekommande texttyper, färdighet att kommunicera muntligt och skriftligt till olika målgrupper samt kompetens att självständigt värdera och välja kommunikativa verktyg och ledarskapsstil för att leda medarbetare mot uppsatta mål.Lärande i arbete: projektarbete - 20 poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera den skolförlagda utbildningen samt till att ge branschkännedom och erfarenheter. De studerande genomför enskilt eller i mindre grupp ett projektarbete på en arbetsplats. I projektet beskriver och analyserar den studerande ett problem och presenterar ett förslag på lösning, alternativt gör en beskrivning och analys av ett företags produktionsflöde eller en enskild process med förslag på förbättringar. Projektet skall redovisas muntligt och skriftligt. 

Centrala mål är: Kompetens att använda och integrera förvärvade kunskaper för att analysera och lösa problem inom området produktionsteknik, formulera projektdirektiv, välja lämplig metod samt göra relevanta avgränsningar. Kompetensen att kunna ta ansvar för och självständigt planera och genomföra projektet och bedöma resultatet samt kunna beskriva både behovet av och det egna ansvaret för sin fortsatta utveckling.