Kurser Produktionsutveckling

Automatiseringsteknik - 10 poäng

Kursen behandlar området automatiseringsteknik med dess olika sätt att
automatisera från enkla pneumatiska lösningar till programmerbara PLC-system. Inblick i industrirobotars användningsområden och deras betydelse i olika tillverkningssystem för automatiserad produktion, samt hur dessa olika utrustningar integreras. Kursupplägget varieras mellan teori och praktiska övningar där de praktiska övningarna innefattar laborationer med pneumatiska system, robot, PLC och säkerhet kring automatiserade utrustningar. Centrala mål är: Kunskap om PLC-systems uppbyggnad och funktion, industrirobotars uppbyggnad och funktion samt betydelse för den industriella produktionen. Färdigheter i konsekvenser vid automatisering kontra manuella lösningar. Färdigheter i att identifiera säkerhetsproblem/risker i automatiserade anläggningar samt ha kännedom om olika typer av transportsystem. Kompetens att möta framtidens krav och behov av kunskap inom området.

CAD, geometri & ritningsläsning - 15 poäng

Kursen behandlar geometri och ritningsläsning i att tolka och utforma ritningar och om produkten och produktionsprocessens geometri med avseende på producerbarhet. Hur CAD kan användas som ett verktyg inom konstruktion och produktion. Kursen genomförs i skolans datasalar där de studerande får möjlighet att använda aktuell mjukvara för konstruktion. Centrala mål är: Kunskap om produktens geometri. Kunskap om referenssystem, underliggande struktur, sampassning och verifiering. Identifiera viktiga mått och toleranser med avseende på producerbarhet, förklara uppbyggnaden av form och lägestoleranser. Färdighet i att kunna tillämpa system för toleranser och passningar och gällande ritregler för vyer, snitt, måttsättning samt ange och tolka ytjämnhetskrav på ritning. Hur datorstöd används inom design- och produktutveckling samt beredning. Kompetens i att öppna modeller och ta fram information utifrån dessa och skapa solida kroppar från sketchgeometrier. Generera ritningar utifrån 3D-modeller.

Driftsäkerhet TPM/TPU - 10 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för det kompletta underhållsarbetets betydelse för driftsäkerheten som en viktig faktor för ett företags konkurrenskraft. Kursen behandlar arbetssättet och strukturen enligt internationell TPM-modell inom en producerande industri. Vilka verktyg och metoder som kan användas under den dagliga driften och vid nyanskaffningsprojekt, gällande funktionskravsbeskrivning, underhållsmässighet och användarvänlighet. Centrala mål är: Kunskap om begreppet TPM, dess innebörd samt uppbyggnad och införande av TPM och de olika arbetsområdena: avhjälpande och förebyggande underhåll. Färdighet i att kunna tillämpa olika analysverktyg vid nyanskaffning och göra beräkningar av viktiga mätetal för effektivitet, kapacitet och driftsäkerhet. Kompetens i att upprätta en mål- och kravspecifikation utifrån ett underhåll och driftsäkerhetsperspektiv samt kunna tillämpa och verifiera rätt frågeställningar vid nyanskaffning.

Examensarbete - 20 poäng

Examensarbetet ger den studerande möjlighet att använda alla kunskaper och färdigheter som inhämtats under utbildningens samtliga kurser, både LIU och LIA. Kursen är ett tillfälle att tillämpa problemlösning, ingenjörsmässigt tänkande samt entreprenörskap på arbetsplatsen. Examensarbetet bedrivs på ett företag enligt detta företags interna projektmetodik. Kursen knyter an till LIA 3 och den förstudie som gjorts där och fokuserar innehållsmässigt på företagets produkt- och processutvecklingsarbete eller verksamhetsutveckling. Vid kursens slut ska den studerande redovisa sitt projekt både skriftligt och muntligt samt medverka vid opponering. Kursen kan ge den studerande möjlighet till Six Sigma green belt certifiering. Centrala mål är: Kunskap om projektarbete och projektplanering. Färdighet i att planera och genomföra ett projekt samt kritiskt kunna granska resultatet. Kompetens inom problemlösning, ingenjörsmässigt tänkande samt entreprenöriellt förhållningssätt inom industrin.

Excel - 10 poäng

Kursen erbjuder de kunskaper och färdigheter i att använda kalkylprogrammet Microsoft Excel som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen, så som produktionsekonomiska, produktionstekniska och produktionslogistiska beräkningar. Kursen genomförs i skolans datasalar där de studerande får möjlighet att under handledning träna på att arbeta i Excel. Stort fokus i kursen läggs på att arbeta med praktiska och relevanta övningar i att tillämpa Microsoft Excel. Centrala mål är: Kunskap om vad Excel kan användas till inom industrin. Färdighet att skapa tolkningsbara tabeller, sortera, filtrera och söka i tabeller, att använda funktioner och standardfunktioner, att skapa och redigera diagram och villkorsstyrd formatering, att utföra konsekvensanalyser samt att sammanställa stora tabeller med hjälp av pivottabell.

Hållbar produktion och energieffektivisering - 10 poäng

Kursen ger en förståelse för hållbar utveckling inom en produktionsprocess där god miljöprestanda och energieffektivisering är av största vikt. Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för hur val av teknik kan påverka yttre miljö och hållbar utveckling på företaget och i samhället. Kursen tillhandahåller kunskap i begreppet hållbar utveckling och olika miljöhot samt ger en orientering i hur samhälle och företag arbetar med olika metoder och verktyg för att nå en hållbar utveckling med betoning på miljö. Ha förståelse för REACH och IMDS. Centrala mål är: Kunskap om metoder för hållbar utveckling i produktionsprocessen, samhällets styrmedel för att nå en hållbar utveckling med fokus på väsentliga miljöhot och utmaningar. Färdighet att använda begrepp och utföra beräkningar inom miljörelaterade metoder för miljöstyrning, som certifiering- och märkningssystem, LCA. Kompetens att i produktionsprocessen välja metoder som leder till hållbar produktion.

Industriell IT - 10 poäng

Kursen syftar till att ge inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. I kursen studeras upplägg, metoder, utrustning, funktion samt konfiguration av vanligt förekommande system. Olika sätt att skicka digital information, begränsningar samt säkerhet och prestanda vid val av olika överföringsmedier. Kursupplägget varieras mellan teori och praktiska övningar tex hur man praktiskt löser inkoppling, konfigurering samt drifttagning. Exempel på kunskapsområden ärnätverkstopologier, OSImodellen, standarder, protokoll samt programmeringsverktyg för uppbyggnad, konfigurering och felsökning. Centrala mål är: Kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå när man inför IT-lösningar i produktionen. Färdigheten att kunna delta i utveckling av nya system samt optimera befintliga system. Kompetens att möta framtidens krav och behov av kunskap inom området.

Kommunikation och ledarskap - 10 poäng

I det ledarskap som produktionsutvecklaren utövar krävs att hen kommunicerar tydligt för att uppnå målen med förändrings- och förbättringsarbeten samt projekt. Kursen syftar till att förebereda de studerande på den kommunikation som krävs i utövandet av yrkesrollen samt att ge fördjupad kunskap om kommunikation och ledarskap på arbetsplatsen. Detta görs genom skriftliga och muntliga kommunikationsövningar, ledartester och reflektion kring det egna ledarskapet. Kursen avslutas med ett case där de studerande får möjlighet att visa prov på sin samlade kompetens inom kommunikation och ledarskap. Centrala mål är: Kunskap om kommunikationsteorier och samtalsmetodik samt om olika på arbetsplatsen förekommande texttyper tex. PM och rapporter samt opponering. Färdighet att kommunicera muntligt och skriftligt till olika målgrupper samt kompetens att självständigt värdera och välja kommunikativa verktyg och ledarskapsstil för att leda medarbetare mot uppsatta mål.

Kvalitetsteknik och Six Sigma - 20 poäng

Kursen syftar till att ge fördjupad praktisk och teoretisk kunskap i kvalitetsteknik. Hur man bedriver ett modernt kvalitetsarbete i en organisation eller ett produktionssystem, som tillverkar varor och tjänster. I kursen behandlas metoder och verktyg som behövs i det förebyggande kvalitetsarbete. Förståelsen för offensiva kvalitetssatsningars gynnsamma effekt på ett produktionssystem/organisations konkurrenskraft och lönsamhet. Stort fokus läggs på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case i att tillämpa kvalitetsverktyg, metoder, processkartläggning, orsaksanalys och problemlösning. Kursen reflekterar också över samspelet mellan kvalitetsarbetet och industriföretagets övriga processer. Kursen ger de studerande möjlighet till Six Sigma yellow belt certifiering. Centrala mål är: Kunskap om kvalitetsverktyg och metoder för att angripa kvalitetsbrister. Färdigheten att analysera och kategorisera fakta. Kompetens i att föreslå och genomdriva kvalitetsförbättringar.

Lean Production - 20 poäng

Kursen syftar till att ge förståelsen för ett konsekvent sätt att tänka med fokus på total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri i en organisation eller industriföretag Kursen behandlar hur en organisation eller industriföretag får konkurrensfördelar genom ett effektivt leantänkande och en tillämpad lean-filosofi. Kursen tillhandahåller kunskap om filosofin, begrepp, leanverktyg och innebörden av de teorier som är kopplat till Lean Production och Lean logistics, för att kunna analysera och förbättra flöden. Stort fokus i kursen är att arbeta med praktiska övningar och relevanta case i att tillämpa leanverktyg. En central del är att genomföra leanspelet för att öva färdigheter som är kopplat till ett produktionssystem. Centrala mål är: Kunskap om total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri. Färdighet i att analysera resultat. Kompetens i att självständigt använda leanverktyg och genomföra ständiga förbättringar.

Lärande i Arbete 1 - 20 poäng

Kursen syftar till att ge branschkännedom och erfarenheter som
förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionsutveckling och för att
verka och växa i yrkesrollen..Fokus ligger på företagets produktionsprocess
och det produktionstekniska arbetet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen
skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande
fått inom den skolförlagda utbildningen med erfarenhet och kunskaper om
yrkesrollen. Dessutom skall den ge den studerande kunskap och
kompetens om den produktionstekniska funktionens arbetsmetoder,
analysera och förbättra flödesupplägg samt erfarenhet av arbetsmätning
och analysmetoder som används i produktionsteknisk verksamhet. Hur
produktionsteknisk data kan användas för att planera och dimensionera en
verksamhet för att nå lönsamhet. Centrala mål är: Kunskap om den
produktionstekniska verksamheten. Kompetens att kunna formulera
problemställningar och planera genomförandet av en avgränsad uppgift.

Lärande i Arbete 2 - 30 poäng

Kursen syftar till att ge branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionsutveckling. Fokus ligger på att omsätta teori till verklighet i företagets produkt- och processutvecklingsarbete med särskild fokus på produktionsprocessen. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen, samt kunskaper om yrkesrollen och erfarenhet av arbetsuppgifter inom området. Dessutom skall den ge den studerande kunskap och kompetens som produktionsutvecklare med särskild fokus på produktionsberedning, planering och de olika funktionernas samverkan. Centrala mål är: Fördjupad kunskap om funktionernas samverkan inom produktionsteknik, beredning, kvalitet, logistik och underhåll. Kompetens att kunna formulera och lösa problemställningar och planera genomförandet av en arbetsuppgift. Ta ansvar för och att självständigt hantera arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Lärande i Arbete 3 - 25 poäng

Kursen syftar till att ge branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionsutveckling. Fokus ligger på att omsätta teori till verklighet i företagets produkt- och processutvecklingsarbete med särskild fokus på produktionsprocessen. Detta ger ytterligare konkretisering av de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen. Centrala mål är: Kunskap om produktoch processutvecklingsarbete och hur företaget organiserat arbetet med olika frågor inom produktionsteknik, beredning, kvalitet, logistik och underhåll samt automatisering och industriell IT. Färdigheter i att analysera produktionstekniska arbetsuppgifter. Kompetens i att utarbeta förslag till problemlösningar med erforderlig dokumentation.

Lärande i Arbete 4 - 25 poäng

Kursen syftar till att omsätta teori till verklighet i företagets projektberedningsfas inom produkt- och processutvecklingsarbete. Fokus ligger på att genomföra en förstudie eller projekt. Detta ger ytterligare konkretisering av de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen. LiA4 perioden utgör en förstudiefas eller projektfas inför kommande examensarbete inom produktionsteknik, beredning, kvalitet, logistik eller underhåll. Centrala mål är: Kunskap om att strukturera projekt inom industrin, definiera arbetsinnehåll, avgränsningar och målformulering. Färdighet i att driva och analysera en förstudiefas eller projektfas. Kompetens i att utarbeta förslag till förbättringar och problemlösningar inom produktionsprocessen med erforderlig dokumentation i förstudiefasen eller projektfasen.

Organisation och ledarskap - 15 poäng

Produktionsutvecklaren har en ledarroll där hen driver förändring- och förbättringsarbete samt projekt. För att förbereda den studerande på detta syftar kursen till att ge organisations- och omvärldsförståelse samt teoretiska modeller för studier av organisation och omvärld. Genom case, ledarskapsövningar och gruppövningar reflekterar hen över sin egen ledarroll och får en inblick i utvecklingen av organisationer. Kursen syftar också till att hjälpa den studerande i sin personliga utveckling som krävs för att axla en ledarroll genom ökad självkännedom och självkänsla. Centrala mål är: Kunskap om organisation och samverkan i grupp samt arbetsledning, situationsanpassat ledarskap och konflikthantering. Färdighet i att analysera affärs- och verksamhetsidéer ur ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv samt analysera en grupp och dess utveckling. Kompetens att självständigt värdera och välja ledarskapsstil för att leda medarbetare mot uppsatta mål.

Produktionsekonomi A - 20 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för vad lönsamhet innebär i industritekniska processer. Kursen behandlar företagsekonomi ur ett produktionsekonomiskt perspektiv, planering och styrning samt praktisk förståelse för lönsamhetens betydelse för verksamheten. Kursen behandlar olika kalkylmodeller. Hur omvärlden påverkar tillverkningsföretagen och deras ekonomi. I kursen tränas färdigheterna att kunna genomföra produkt-, lönsamhets- och investeringskalkyler enligt olika modeller samt att kunna beräkna omställningseffektivitet, kapitalbindningskostnader och kapitalbehov. De studerande övar på kalkylberäkningar i Excel. Centrala mål: kunskap om produktionsekonomiska begrepp, budgetarbete och metoder för styrning och ekonomisk uppföljning. Kompetens att dra slutsatser av resultaten från kalkyler och analyser samt bedöma hur de påverkar företagets lönsamhet. Kunna bedöma rimligheten i resultaten på utförda kalkyler. Kunna presentera slutsatserna och resultaten på ett professionellt sätt.

Produktionsekonomi B - 15 poäng

Kursen syftar till att ge en djupare och bredare förståelse för vad produktionsekonomisk lönsamhet och sambandet mellan omställningseffektivitet, kapitalbindning och kapitalanvändning innebär i olika industritekniska processer. Vidare behandlar kursen olika ekonomiska kalkylmodeller. I kursen tränas färdigheterna att kunna genomföra produktkalkyler, investeringskalkyler och optimera materialbehov enligt olika beräkningsmodeller samt att kunna beräkna kapitalbindningskostnader. De studerande övar på kalkylberäkningar i Excel. Centrala mål: Kunskap om produktionsekonomiska kalkylmodeller och metoder för beslut, styrning och uppföljning. Färdighet i att analysera och kategorisera fakta gällande omställningseffektivitet, kapitalbindning och kapitalanvändning. Kompetens att dra slutsatser av resultaten från kalkyler och analyser på utförda kalkyler och bedöma rimligheten i resultatet samt kunna presentera det på ett professionellt sätt.

Produktionsteknik och arbetsmiljö - 20 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för den produktionstekniska rollen från beredning till färdig produkt. Kursen behandlar organisation av produktionsflöden och färdigheten i att använda verktyg för att kunna analysera och optimera flödesupplägg. Hur produktionstekniska lösningar påverkar produktionsprocessen och lönsamheten inom ett industriföretag. Kursen reflekterar över samspelet mellan kvalitetsteknik, produktionsekonomi och Lean för att se helheten i ett företags produktionsprocess. Centrala mål är: Kunskap om produktionstekniska processer med fokus på bearbetning, montering och principerna för arbetsmätning, tidsstudier och metodanalys. Förstå vikten av god arbetsmiljö och ergonomiska arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsupplägg. Färdighet att kunna beskriva och analysera flödesupplägg och flödesbalansering. Analysera hur lönsamheten påverkas av olika produktionstekniska lösningar. Kompetens i att självständigt lösa, föreslå och genomföra produktionstekniska förbättringar.

Produktionsteknik och tillverkningsmetodik - 15 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse vad materialteknik, metoder, beredning och tekniker är inom produktionsprocessen. Kursen behandlar val av metod-/tekniker med avseende på konstruktionslösning och tillverkningsprocess inom montering som tillämpas i en tillverkningsindustri. Vidare ger kursen en tillämpning inom geometrisäkring, automatisering samt ekonomiska analyser vid val av tillverkningsprocess. Kursen avslutas med ett case där de studerande självständigt får tillämpa problemlösningsmetoder. Centrala mål är: Kunskap om olika materialtypers egenskaper i konstruktionsarbete samt tillverknings- och fogningsmetoder. Färdigheter i att kunna göra dimensions- och hållfasthetsberäkningar på lösbara och fasta förband. Bedöma ekonomiska konsekvenser vid val av automatiserad/manuell montering. Redogöra för geometrisäkringens betydelse vid framtagning av nya produkter. Kompetens i att påverka design- och konstruktionsarbetet och problemlösning för optimal tillverkningskostnad.

Produktionsteknik och tillverkningsstrategi - 20 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse om hur produktionsteknisk data kan användas för att planera och dimensionera en verksamhet för att nå långsiktig lönsamhet. Hur man använder elementartidssystemet SAM för tidsanalyser och bygga tidsunderlag. Kursen reflekterar över analys av nyckeltal. Att hantera virtuella metoder, data simulering och verktyg och översätta resultaten till produktionstekniska konsekvenser. Behandlar även produktionstekniska aspekter på olika fognings- och tillverkningsmetoder. Kursen ger möjlighet till SAM-certifiering. Centrala mål är Kunskap om produktionstekniska processer med fokus på tidsanalyser, analys av nyckeltal, och fognings- och tillverkningsmetoder. Förstå vikten av att hantera virtuella metoder och verktyg och översätta resultaten till produktionstekniska konsekvenser. Färdighet i att analysera framtagen data och hur detta påverkar genomloppstiden i en process. Kompetens i att självständigt lösa, föreslå och genomföra produktionstekniska förbättringar.

Produktutveckling - 10 poäng

Kursen syftar till att ge förståelse för produktutvecklingsprocessen och produktutvecklingsmetoder med fokus på kundtillfredsställelse avseende produktens egenskaper och pris. Kursen behandlar samverkan inom företaget och med underleverantörerna samt effektivitet i planering och genomförande av produktutvecklingsarbetet. Vidare ger kursen en förståelse för entreprenörsanda samt produktutvecklingsprocessen ur ett hållbart samhällsperspektiv. Under kursen får de studerande möjlighet att genomföra ett produktutvecklingsprojekt och gå igenom produktutvecklingsprocessens faser. Centrala mål är: Kunskap om produktutveckling och produktionsteknikens roll i produktutvecklingsprocessen. Förstå produktionsprocessens roll i produktutvecklingen med avseende på kravsättning, verifiering och implementering samt begrepp som ”front loading” och ”concurrent engineering”. Färdighet i utveckla standardiseringslösningar. Kompetens i att ge exempel på hur man kan åstadkomma monteringsvänlig konstruktion.

Projektmetodik i industriell miljö - 10 poäng

Kursen behandlar ledning och styrning av förändringsprojekt i dess olika faser samt hur arbete i projektform kan bedrivas i industriell miljö. Kursen tillhandahåller kunskap om projektmetodik och projektverktyg och hur man muntligt och skriftligt redovisar projekt. I kursen övas färdigheterna att kunna utforma direktiv, projektplan, och projektriskanalys. Att kunna strukturera projekt och definiera arbetsinnehåll i omfattning och avgränsningar, syfte, mål, delmål och effektmål. Att kunna tillämpa någon modell för tids- och resursplanering. Centrala mål är: Kunskap om vad förändringsprojekt är och dess innehåll samt hur projekt drivs inom industriell miljö. Kompetens i att självständigt lösa arbetsuppgifter i projektform med förståelse inte bara för arbetsuppgiften utan även för arbetsformen projekt, dess faser och de olika arbetsuppgifterna.

Tillämpad matematik - 15 poäng

Kursen erbjuder de kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen. Kursen ger tillfälle att öka självständigheten och initiativförmågan vid problemlösning och även ge en inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar. Centrala delar i kursen är att arbeta med att tillämpa matematiska metoder och problemlösningsmetodik. Kursen visar hur man hanterar formler och använder olika typer av ekvationer och exponentialfunktioner. Stort fokus läggs på att analysera och värdera beräknade resultat för att kunna bedöma ett beräknat värdes rimlighet. Centrala mål är: Kunskap om användningen av matematisk optimering i industrin. Färdighet att formulera, analysera och lösa matematiska uppgifter av betydelse för övriga delar i utbildningen. Kompetens i att självständigt bedöma vilka metoder eller matematiska verktyg som krävs för att lösa de uppgifter som förekommer i övriga kurser under utbildningen.

Tillämpad produktionslogistik - 15 poäng

Kursen behandlar företags logistiklösningar, innebörden av begreppet logistik och logistikens roll i ett tillverkande företag. Stor vikt läggs vid förståelsen för hur logistiklösningar bidrar till företags lönsamhet och konkurrenskraft. I kursen övas färdigheterna att kunna analysera kapitalbindning i ett flöde, ekonomiska konsekvenser av inköp samt dess påverkan på lagerkostnader, analysera och motivera storleken på säkerhetslager, metoder för plock och olika materialhanteringsupplägg, ekonomiska och fysiska konsekvenser av olika lagerbegrepp och lagerutformningsmetoder, använda beställningsmodeller och motivera val av partiformningsmetoder, analysera materialflödesstrukturer samt redogöra för dess logistikkonsekvenser. Stort fokus läggs på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case. Centrala mål: Kunskap om logistiksystems miljöpåverkan och JIT-begreppet. Kompetens att självständigt analysera materialflöden, dimensionera lager, lösa logistiska problem och bedöma resultatet.