Skip to content

Innovations- och förnyelseförmåga

Tid: 09.00-12.00 Plats: Digitalt

Hur ofta behöver du förnya ditt företags erbjudande, affär och verksamhet för att vara konkur­rens­kraftig även i förän­derliga tider? Välkommen på teknikworkshop!

På denna workshop får du prova på en metodik för att komma i gång med att bygga innovations- och förnyelseförmågan på ett praktiskt och kontinuerligt sätt.

Det räcker inte att bara förbättra det ni gör och kan idag. För långsiktig framgång krävs också förnyelse och innovation. Vill du komma i gång med att systematiskt och praktiskt bygga förnyelse- och innovationsförmåga som håller över tid?

F4 – ”Förnyelseförmåga för framtiden” är en metodik för att direkt komma i gång och fortsätta att utveckla sin innovationsförmåga. F4 relaterar till internationella standarder:

  • För innovationsledningssystem på samma nivå som ISO9001 och ISO14001.
  • ISO56002 (vägledande) och kommande ISO56001 (certifierbar).

Teknikworkshoppen bygger på över 20 års praktisk tillämpning och forskning, exempelvis från P2030-finansierade projektet ATIT.


För vem?

Workshop för dig, främst i SMF men också större företag, som vill komma i gång med syste­ma­tiskt och praktiskt förny­el­se­arbete och skapa innovation, innova­tions­förmåga och därmed konkurrenskraft.

Medverkande

Barbro Lagerholm forskare på RISE håller i workshopen. Barbro vill bidra till hållbar förny­el­se­förmåga hos organi­sa­tioner av olika storlek och typ. Det gör hon bland annat genom Innova­tions­ledning, innova­tions­led­nings­system och standarder för desamma samt omställning mot en logik som är mer värde­ba­serad än varu- och teknik­ba­serad logik. Barbro har lett småföretag i elekt­ro­nik­bran­schen, arbetat som konsult inom affärs- och verksam­hets­ut­veckling i IT-branschen samt lett och arbetat i ett stort antal projekt med tillämpad forskning för utveckling av innovation och innovationsförmåga.

Praktisk information och anmälan

Workshoppen hålls digitalt och är helt gratis. Länken skickas ut inför workshoppen till anmälda. 

Anmäl dig här

Teknikworkshop ♥ Produktion2030

Teknikworks­hoppar (TWS) ger möjlighet för främst indust­riella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forsk­nings­projekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projekt­om­rådet möts. Innehållet är en kombination av kunskaps­till­försel från projektet, dialog och grupp­dis­kus­sioner utifrån företagens egna fråge­ställ­ningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forsk­nings­projekt utifrån företagens behov.

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till startsidan