Skip to content

Generellt ledarskap

Datum: 26 oktTid: 9.00-16.30Plats: Volvo Torslanda

För att bygga ett effektivt ledarskap behöver man arbeta med hur man leder verksam­heten, sig själv och andra. Härigenom skapar man ett ledarskap inom en organi­sation som utvecklar individer såväl som verksam­heten. De här perspek­tiven genomsyrar vår ledar­ut­bildning Generellt ledarskap .

Framtaget program efter företags önskemål

Programmet igenom arbetar vi med relevanta case och övningar. mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna med att implementera och applicera det man går igenom under själva utbildningen. Ledarprogrammet hålls samman och administreras med hjälp utav Advantum Kompetens Lärportal™

Innehåll och upplägg

Utbild­ningen är tre heldagar med 3 – 4 veckor mellan varje utbild­ningsdag för att möjliggöra praktisk träning på eget företag och riktar sig till alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll. Max antal deltagare är 15 styck, dock minst 10 stycken. Utbild­ningen genomförs i våra lokaler vid Volvo Cars Torslanda medan coaching sker i egen verksamhet.

Innan första tillfället

Utbild­ningen startar några veckor innan med en förbe­re­dande uppgift som görs i en lärplattform.

  • Deltagarna gör en själv­skattning av sina kompetenser inom området för att kartlägga ett nuläge.
  • Deltagarna uppmuntras att tänka över sina indivi­duella
    utveck­lings­om­råden, utmaningar och mål med insatsen

Leda verksam­heten
- 26 oktober klockan 9.0016.30

I den inledande delen utgår vi ifrån deltagarnas respektive företags/​organisations övergri­pande vision, mål och värderingar för att sedan koppla ihop helheten med respektive ledares situation.

Leda sig själv
- 9 november klockan 9.0016.30

Här arbetar vi konkret och handfast med det personliga ledarskapet. Inför utbild­ningen gör deltagarna ett antal förbe­re­dande uppgifter med syftet att få koll på de specifika utmaningarna som ledarna har i sin vardag.

Att leda andra
- 30 november klockan 9.0016.30

En grupp är inte samma sak som ett team. I detta steg har vi det effektiva teamet och det utvecklande och anpassade ledarskapet i fokus. Vi utgår från Susan Wheelans modell för gruppers utveckling där strävan är att nå en högre grad av utveckling och prestation i teamet. Vi arbetar även med konflikt­han­tering och förändring.

Efter utbild­ningen

  • Den person som man är i lärpar” med planerar man in minst tre träffar med för att byta erfarenheter
  • Själv­skatt­ningen görs igen efter 3 – 4 veckor för att se skillnad

Före

Chef och medarbetare skapar samsyn om hur och varför utbild­ningen ska genomföras. Sätter upp mål och planerar för måluppfyllnad.

Under

Applicera övningarna på egen verksamhet. Chef tillser att medar­be­taren ges tid till praktisk träning.

Efter

Använd kunskaperna direkt. Se till att utbild­ningen och nya kunskaper är till nytta för företaget.

26/10 Generellt Ledarskap

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig