Skip to content

Ledarskap för teamledare - leda utan att vara chef

Tid: 8.30-16.00 Plats: GTC, Personalvägen 17

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coaching är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs. I Ledar­skaps­ut­bild­ningen får du en konkret verktygslåda för ditt dagliga ledarskap.

Utbildningen ger dig praktisk träning med fokus på kommunikation och motivation. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är också viktiga delar. Du får många nya insikter och förståelse för rollen som team- eller arbetsledare. Under kursens gång tränar du också på användbara metoder för hur du coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar ditt team.

Framtaget program efter företags önskemål

Programmet igenom arbetar vi med relevanta case och övningar. mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna med att implementera och applicera det man går igenom under själva utbildningen. Ledarprogrammet hålls samman och administreras med hjälp utav Advantum Kompetens Lärportal™

Innehåll och upplägg

Utbild­ningen är tre heldagar med 3 – 4 veckor mellan varje utbild­ningsdag för att möjliggöra praktisk träning på eget företag och riktar sig till alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll. Max antal deltagare är 15 styck, dock minst 10 stycken. Utbild­ningen genomförs i våra lokaler vid Volvo Cars Torslanda medan coaching sker i egen verksamhet.

Innan första tillfället

Utbild­ningen startar några veckor innan med en förbe­re­dande uppgift som görs i en lärplattform.

 • Deltagarna gör en själv­skattning av sina kompetenser inom området för att kartlägga ett nuläge.
 • Deltagarna uppmuntras att tänka över sina indivi­duella
  utveck­lings­om­råden, utmaningar och mål med insatsen

Kursdagar

 • Dag 1 — 2710
 • Dag 2 — 2411
 • Dag 3 — 1412

Utbild­ningens innehåll

 • Rollen som teamledare – ditt uppdrag
 • Att skapa rätt förut­sätt­ningar för att lyckas – ditt mandat
 • Konkret målstyrning i det dagliga arbetet
 • Tydliga spelregler – grunden för samarbete
 • Motiva­tions­fak­torer och drivkrafter
 • Dagliga priori­te­ringar och planering
 • Arbets­för­delning och delegering
 • Att anpassa ledarskapet efter olika situationer
 • Att utveckla team – och individ
 • Kommu­ni­kation och tydlighet är A och O
 • Samtals­si­tu­a­tioner som kan uppstå
 • Att coacha och vägleda
 • Konstruktiv och framåt­riktad feedback
 • Teamle­darens verktygslåda

Efter utbild­ningen

 • Den person som man är i lär-par” med planerar man in minst tre träffar med för att byta erfarenheter
 • Själv­skatt­ningen görs igen efter 3 – 4 veckor för att se skillnad

Före

Chef och medarbetare skapar samsyn om hur och varför utbild­ningen ska genomföras. Sätter upp mål och planerar för måluppfyllnad.

Under

Applicera övningarna på egen verksamhet. Chef tillser att medar­be­taren ges tid till praktisk träning.

Efter

Använd kunskaperna direkt. Se till att utbild­ningen och nya kunskaper är till nytta för företaget.

27/10 Ledarskap för teamledare - att leda utan att vara chef

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig