Skip to content

Projektledning för industrin

Tid: 9.00-16.30 Plats: Volvo Torslanda

Vare sig du är med och leder projektet eller är projekt­medlem så är det nyttigt att ha kunskaper om projekt­struktur och vilka verktyg du har att tillgå för att ro ditt företags projekt i hamn. Denna utbildning går igenom alltifrån olika typer av projekt- och analys­mo­deller, kalkylering och budget till hur du ska hantera kommu­ni­ka­tions­planer och gruppdynamik. 

Den breda bilden av projektledning

Utbild­ningen ger dig verktyg och kunskaper kring de olika faserna i ett projekt, vilka steg som finns och vilken ordning du tar dina steg för att genomföra ett projekt. Utbild­ningen börjar med de förbe­re­dande delarna och går igenom grunderna i projekt­pla­nering, handlings­planer, nuläge­sa­na­lyser och intres­sen­ta­na­lyser. För att sen gå igenom vad du bör tänka på under tiden så som de sociala aspekterna i grupp­dy­na­miken, hur du hanterar avvikelser och uppfölj­ningar.

Utbild­ningen går självklart också igenom olika projekt­mo­deller samt ledarstilar och hur de påverkar olika projekt och hur du kan anpassa din ledarstil efter de olika skeendena inom projektet. Allt för att du ska få en helhetsbild av vad projekt­ledning innebär och få verktygen att genomföra och nå dina mål.

Kursdatum

Utbild­ningen är fem heldagar lång — med utspridda datum för chans till reflektion mellan tillfällena.

 • 4 – 5 maj
 • 13 juni
 • 26 – 27 juni.

Praktiska övningar i grupp

Genom praktiska övningar ges du även möjlighet att prova på de olika modellerna i ett levande klassrum tillsammans med de andra kursdeltagarna.

Kursmoment

Under kursen går vi igenom följande moment:

 • Projekt­modell, projekt­styrning och projektledning
 • Projekt­pla­nering, från förstudie till avslut och överlämning
 • Gantt schema och handlingsplaner
 • WBS — Work Breakdowns Structures
 • Nuläge­sa­nalys, bland annat SWOT
 • Intres­sen­ta­nalys
 • Riskbe­dömning och riskanalys
 • Kalkylering, budget och uppföljning
 • Hantering av gruppdynamik
 • Kommu­ni­kation, kommu­ni­ka­tionsplan och visualisering
 • Agil projekt­ledning — vad det är och hur det används
 • Ledarskap

Före

Inga förkun­skaper krävs.

Under

Du erhåller grund­läg­gande kunskaper om projekt­ledning samt får konkreta tips på hur du leder, planerar, genomför och utvärderar projekt. Du får möjligheten att praktisera delmoment tillsammans med de andra kursdel­ta­garna i klassrummet.

Efter

Du får med dig verktyg och modeller att arbeta utifrån och en helhetsbild av vilka komponenter ett projekt består av, vad du behöver tänka på för att kunna genomföra och vad du gör om något avviker från din planering.

Anmäl dig och din kollega nedan

För- och efternamn

För- och efternamn

Ifall deltagaren ska kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren ska kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren ska kontaktas direkt.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

För- och efternamn

För- och efternamn

Ifall deltagaren ska kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren ska kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren ska kontaktas direkt.