Skip to content

Respekten för människan – grunden i Lean + att leda för kvalitet

Tid: 09:00-15:00 Plats: Textile Fashion Center Borås

Lean är mer än en metod och verktyg, det är ett tankesätt som bottnar i respekt för människan. När kombi­na­tionen mellan teknik och kultur uppstår kommer Lean till sin fulla rätt. Detta seminarium fokuserar på ledarskapet i Lean som till stor del avgör hur lyckad tillämp­ningen av metoden blir. 

Ett välfungerade Lean-arbete, mer än metodik och verktyg

Lean är en metod som skapar värde för många verksamheter och organisationer. För att få ut det mesta av metoden behöver man inte bara ha en djup förståelse för metodiken och verktygen, utan även få till en lyckad kombination av teknik och kultur där ständiga förbättringar sker med respekt för människan. Ett välfungerande Lean-arbete får man inte på köpet av att använda sig av metoden utan det krävs att anpassa ledarskapet, kulturen och ha respekt för människor för att lyckas väl. Lean är mycket mer än en metod och verktyg – det är ett tankesätt som bottnar sig i respekt för människan.

Hur kan du som leder en verksamhet leda för kvalitet? En del av svaret är att skapa förutsättningar för delaktighet och det kommer du få veta mer om på det här seminariet. Att arbeta med kvalitetsarbete innebär att ställa frågor och göra synligt vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Genom att skapa förutsättningar för delaktighet i verksamheten ökar kvaliteten på arbetet. Det är när vi delar kunskap, utmaningar och utvärderar det vi gör som vi kan bli bättre.

Föreläsarna

Mia Ljungblom har lång erfarenhet inom ledarskap och har forskat kring Leans kulturella kopplingar. Hennes forskning har fokuserat på ledarskapet i Lean och vad det är som avgör hur väl Lean bidrar till verksam­hets­ut­veckling. Hon har också studerat skill­na­derna mellan väst och österländsk kultur kopplat till använd­ningen av Lean-metoden. Monica Sjöstrand har en lång bakgrund som forskare och lärare inom i ledarskap, kvalitet och organi­sa­tions­ut­veckling. Hon har arbetat som lärare och konsult och hon har ledar­skap­s­er­fa­renhet från olika verksam­heter, såsom skola, sjukvård och militär.


Catalyst

Det övergri­pande målet med projektet Catalyst är att öka konkur­rens­kraften och lönsamheten hos företag inom tillverk­nings­in­du­strin. Det genom nya affärsmo­deller och välstöttad omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Genom de fem arbets­pa­keten; Identifiera, Planera, Genomföra, Samverka och Utvärdera får företagen inom projektet ta del av lärdom och kompetens från tidigare projekt. Målgrupp för projektet är små och medelstora tillver­kande företag och projektet drivs i samverkan med IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland, IDC och oss på Göteborgs Tekniska College. Catalyst finansieras av Skaraborgs kommunal­förbund, Europeiska regionala utveck­lings­fonden och Västra Götalands­re­gionen.

Läs mer

Praktisk information och anmälan

Aktiviteten arrangeras som en del projektet Catalyst. Anmälan till seminariet görs direkt på IUC Sjuhärads hemsida, länk nedan!

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan