Skip to content

Fordonsin­du­strin befinner sig i en spännande förändringsprocess

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt för alla medarbetare att ha en generell kännedom om elekt­ri­fi­e­rings­pro­cessen och vad den innebär för oss både som yrkes­verk­samma och samhällsmedborgare. 

I syfte att skapa en medvetenhet

Kursens syfte är att skapa en medvetenhet om vad övergången till elekt­ri­fi­erade fordon innebär samt utgöra en intro­duktion till fortsatt utbildning och utveckling inom området. Kursen lyfter fram och diskuterar hur elekt­ri­fi­e­ringen förändrar vårt samhälle och vårt sätt att tänka kring trans­port­lös­ningar. Kursen blandar föreläsning med diskus­sioner med utgångs­punkt i kursdel­ta­garnas olika yrkesroller och erfarenhet av elekt­ri­fi­erade fordon. 

Kursen omfattning

4 timmar

Antal kursdel­tagare

Max 24 stycken

Kursmoment

  • Elekt­ri­fi­erade fordon och ekologisk hållbarhet 
  • Marknaden för elekt­ri­fi­erade fordon 
  • Det elekt­ri­fi­erade fordonet ur ett priva­te­ko­no­miskt perspektiv
  • Grund­läg­gande begrepp om elekt­ri­fi­erade fordon t.ex. energilager, framdrivningsspänning/​traction voltage, hazardous voltage m.m.
  • HV-kompo­nen­ternas huvud­sakliga uppgift i framdrivningssystemet
  • Teknik­lös­ningar och dess olika syften, t.ex. prestanda, räckvidd, miljö och energiåterföring.
  • Hur en laddin­fra­struktur i samhället skulle kunna vara organiserad.
  • Konstruerad säkerhet på fordonet

Före

Inga förkun­skaper krävs för att gå denna kurs. 

Under

Generell kunskap om elekt­ri­fi­erade fordon, grund­läg­gande begrepp och olika tekniklösningar.

Efter

Efter genomförd utbildning har du en ökad förståelse för hur och varför övergången från fossil­drivna till elekt­ri­fi­erade fordon kommer att ske – i samhället och på din arbetsplats. Om dina arbets­upp­gifter kräver det kan du även fortsätta att utvecklas genom att ta del av utbild­ningarna Batte­ri­system översikt, Batte­ri­system litium- jon samt HV-Charging och Powersupply.

Vi kontaktar er gärna!

Vill ni veta mer om programmet Electro­mo­bility, delkur­sernas innehåll eller önskar ni en offert? Fyll i vårt formulär nedan så hör Viktor Gustavsson som är säljan­svarig hos oss av sig till er!

Intresseanmälan Electromobility

Våra företags­utbildningar

Har utveck­lingen i din bransch sprungit iväg utan att personalen har hunnit ställa om? Ser ni ett behov av flera och anpassade utbild­nings­former? Är det dags att växla upp samar­bets­för­mågan inom företaget? Vi kan utifrån ert företags unika behov dels skräddarsy helt nya och dels erbjuda befintliga företagsutbildningar.

Läs mer om våra företagsutbildningar