Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I december erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i Matematik 2 och/​eller någon eller flera av kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1 att läsa en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar 21 december. Ta chansen! 

Sätt igång direkt

Du kan sätta igång med förut­bild­ningen så fort du har tackat ja till din plats och fått tillgång till ditt konto. Utbild­ningen kommer att genomföras som själv­studier på distans.

Valda delar ur fyra spännande kurser

Förut­bild­ningen innehåller valda delar från kurserna Matematik 2, Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1

Innehåll:

  • hur produk­tions­in­du­strin är organiserad
  • produk­tions­pro­cessen och förståelse för helheten i produktionsprocessen 
  • olika produk­tions­tek­niker
  • drift­sä­kerhet och underhåll 
  • logistik
  • produk­tions­flöden
  • hur viktigt det är med ett fungerande samarbete mellan olika roller och funktioner inom industrin för att få en effektiv och hållbar produktion
  • faktorer som påverkar individers samverkan i arbetsgrupper 
  • definition av kvalitet och dess innebörd för industri­tek­niska processer och resultat

Distans

Utbild­ningen genomförs helt och hållet på distans.

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via svarsmail till yh@​gtc.​com

Läs mer

All information om utbild­ningen Produk­tions­ut­veckling finner du här.