Skip to content

Små och stora medlemmar hjälper varandra att utvecklas

IUC-nätverket vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att medlemmar med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Medlems­för­måner

 • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
 • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus- och nätverks­grupper baserat på medlems­fö­re­tagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap 
 • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor 
 • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
 • Möjligheter till finan­siering för utveckling av ditt företag
 • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt 
 • Möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära yrkes­hög­skole-, Yrkesvux- eller gymnasieutbildningar
 • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Utbildning till förmånliga priser

Genom medlemskap får ni möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddar­sydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

 • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer
 • Coachning, t.ex. inom Lean och Six Sigma
 • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Bli medlem i vårt IUC-nätverk direkt!

E-postadress till företagets kontaktperson
Telefonnummer till företagets kontaktperson
Ange e-postadress om ni har möjlighet att ta emot elektronisk faktura via e-post
Beskriv kortfattat er verksamhet
Önskar ni löpande information via vårt nyhetsbrev?

Faktura

Vi kommer att skicka en faktura med medlems­av­giften efter att vi mottagit er anmälan att vara med i vårt IUC-nätverk.