Skip to content

Tystnads­plikt

Som konsult hos oss är det av största vikt att iaktta tystnads­plikt gentemot Göteborgs Tekniska College och våra samar­bets­fö­retag. Detta innebär att man inte får yppa något av hemlig, konfi­den­tiell eller förtrolig natur angående företagens verksamhet eller övriga förhållande samt att man är pliktig att noga iaktta de bestäm­melser som företagens ledning utfärdar i avsikt att förhindra obehöriga att erhålla kännedom om verksam­heten vid företagen.

Man har icke heller rättighet att till någon obehörig överlämna anförtrott material.

Brott mot tystnads­plikten kan medföra stor skada för Göteborgs Tekniska College, Volvo Person­vagnar och Volvo­bo­lagen och kan medföra allvarliga konse­kvenser för dessa företag. 

Stude­ran­de­per­spek­tivet sekretess och GDPR

Vad ska vi skriva här?

Material

Det material som produceras för Göteborgs Tekniska College under avtalstiden är tillgängligt för oss, som fritt kan disponera detta efter avtals­tidens slut. Får endast användas av oss. Det material som utföraren inte har framtagit speciellt för oss under avtalstiden är inte tillgängligt för Göteborgs Tekniska College efter avtals­tidens slut, om så inte har överenskommits. 

Hävningsrätt och tvist

Vardera part äger rätt att häva detta avtal om motparten inte fullgör sin åligganden under förut­sättning att avtals­brottet är av väsentlig betydelse. Vi äger även rätt att häva avtalet enligt våra av- och ombok­nings­regler om aktuell utbildning inte startar. Tvist mellan parterna i anledning av ingånget avtal skall handläggas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.