Skip to content

Göteborgsregionen säkrar samverkansarbetet med kompetensförsörjningen

Nu växlar Göteborgs­re­gionen upp arbetet med att förbättra industrins kompe­tens­för­sörjning. I mars fattades beslut om att återcer­ti­fiera Teknikcollege GR för åren 2022 – 2026. I Teknikcollege GR finns 11 certi­fi­erade utbild­nings­an­ordnare; både gymna­sie­skolor och yrkes­hög­sko­le­ut­bildare. Alla har förbundit sig att arbeta enligt kriterier som tagits fram av Industrirådet och som främjar god kvalitet och hög anställ­nings­barhet för studenterna. Beslutet innebär att regionen nu siktar framåt och stärker samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Teknikcollege GR är en väletablerad och välfungerande samverkansplattform inom teknik och industri och detta är den tredje återcertifieringen sedan första certifieringen 2008. Sedan start har Göteborgsregionens utbildningschefer och politiker valt att samverka tillsammans och med näringslivet inom teknik och industri för att säkra dess kompetensförsörjning inom delregionen.

Det är tydligt att vikten av en regional processledare som håller i och håller ihop och håller ut i detta arbete är betydande. Detta möjliggör samverkan och förflyttningar och gör att arbetet underlättas för samtliga parter och aktörer. Helene Stensson, regional processledare för Teknikcollege GR har arbetat i sex år med Teknikcollege:

– Det är en fantastisk plattform som kan åstadkomma väldigt mycket om man får rätt förut­sätt­ningar. I Göteborgs­re­gionen finns det en rad olika faktorer som skapar detta; politisk vilja och långsik­tighet, engagerade utbild­nings­an­ordnare och ett arbetsliv som är villiga att satsa. Det finns saker att jobba vidare på, men mycket finns på plats genom den struktur som är uppbyggd genom samverkan. Vårt arbets­ut­skott med Jannike Åhlgren, RISE som regional ordförande är också en viktig del där alla är väldigt hängivna och vill samverka för industrins bästa.

Stora rekry­te­rings­behov i industrin

Västsverige är den region som har störst andel industri­pro­duktion i Sverige och till dessa företag och branscher behövs det många kompetenta medarbetare. Den snabba elekt­ri­fi­e­ringen av fordonsin­du­strin i Göteborgs­re­gionen ställer också stora krav på omställning och kompe­tens­ut­veckling, både för de större tillver­karna men självklart också för under­le­ve­ran­tö­rerna i industrin. Det finns siffor som visar att minst 800 000 personer i EU måste kompe­tens­ut­vecklas inom batte­ri­om­rådet inom de närmaste åren. Det finns också enorma behov inom andra områden som regionen behöver stötta; mjukvar­ut­veckling, under­hålls­kom­petens, kemiteknik och hållbarhet för att nämna några kompetensområden.

Tack vare ett nära samarbete med över 500 samver­kans­fö­retag får studenterna som läser vid en Teknikcol­le­ge­cer­ti­fierad utbildning i Göteborgs­re­gionen den senaste kunskapen inom teknik och industri och de får också många olika möjligheter att träffa branschen och företagen i sin utbildning.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbets­ta­gar­or­ga­ni­sa­tioner inom industrisektorn.

Samverkan stärker utbildningarna

Genom Teknikcollege kompe­tensråd möts repre­sen­tanter från företag, utbildningar, myndigheter och intres­se­or­ga­ni­sa­tioner. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga arbets­gi­varnas behov av kompetens, samarbeta med relevanta utbildningar för att säkerställa kvaliteten, utveckla det arbets­plats­för­lagda lärandet (apl) och lärande i arbete (LIA) samt öka utbild­ning­arnas och branschens attrak­ti­vitet. Kompe­tens­rådet möts fyra gånger om året med stöd av en regional process­ledare från GR, Helene Stensson.

Medlemmarna förväntas dela med sig av sin expertis och inspel från sina respektive företag och organi­sa­tioner, återförankra kompe­tens­rådets arbete och resultat och engagera sig i de beslut som fattas gemensamt.

Samverkan, samverkan och samverkan är nyckelord för oss när vi tar fram nya utbildningar. För att kunna utveckla utbildningar som ska hålla i framtiden måste vi samverka både med högskolor, universitet och företag. Om vi inte gör det utbildar vi för gårdagen och inte morgondagen. Teknikcollege är för oss en viktig samverkansplattform för att se till att industrin får rätt kompetens.

– Ewa Ekman, VD/rektor Göteborgs Tekniska College
Ewa Ekman, VD/rektor Göteborgs Tekniska College

Jesper Hedin, expert inom kompe­tens­för­sörjning på Industri­ar­bets­gi­varna, menar att det är viktigt att Göteborgs­re­gionen har en plattform som Teknikcollege:

– Teknikcollege är en bra bas för att skapa ett samarbete mellan industrin, utbild­nings­gi­varna och kommunen. Vi ser att det är viktigt med en bra struktur och tack vare Teknikcollege GR (TCGR) finns en kapacitet att hålla dessa kompli­cerade diskus­sioner. Det finns också en beredskap som exempelvis användes positivt under corona­pan­demin. GR kunde snabbt erbjuda ett anpassat utbud för anställda och företagen. Dessutom sätter Teknikcol­leges kriterier en nivå och ställer krav på utbild­ningsle­ve­ran­törer som ger kvalitet. När lärare säger att de kunnat utveckla utbildningar och lokaler just på grund av Teknikcol­leges kriterier, ja då vet vi att vi gör skillnad. 

– Dessutom är TCGR en viktig del av Teknikcollege Sverige och en föregångs­region när det gäller exempelvis arbetet med yrkesvux och bransch­spe­cifika kompe­tensråd. Det är en region som vi ofta använder som ett gott exempel.

Jesper Hedin, expert inom kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna

Viktigt med lokal förankring

En av de absolut viktigaste frågorna lokalt av det är att öka utbild­ning­arnas och branschens attrak­tions­kraft; alltför få väljer de teknik­re­le­vanta programmen på gymnasiet.

I Teknikcollege GR har man på senare tid också byggt upp en struktur med flera olika expert­grupper, klustrade i olika områden inom industrin. Arbets­ut­skottet träffar regelbundet företag och organi­sa­tioner för fordonsin­du­strin, kemi- och kemiteknik samt IT/​telecom/​rymd för att få en djupare förståelse för deras behov gällande kompetens. Detta kanaliseras sedan vidare till olika aktörer inom Teknikcollege GR för att skapa insatser av olika slag.

Fem nya starka år framåt

Genom den politiska enigheten bland Göteborgs­re­gi­onens utbild­nings­po­li­tiker har man nu fattat beslut om att satsa vidare på Teknikcollege GR och dess arbete med samverkan. Alla 13 medlems­kom­muner är med och finansierar detta viktiga arbete, alla invånare har chansen att ta del av certi­fi­erade utbildningar.

Susanna Bestelid, Regionchef Region Väst, Teknik­fö­re­tagen och del av arbets­ut­skottet för Teknikcollege GR ser att samarbetet kommer att vara viktigt även framöver.

– Med den tydliga koppling till alla utbild­ningsnivåer och det stora nätverk som Teknikcollege är en del av så finns accele­re­rande möjligheter att lyckas ännu starkare framöver. Att bygga vidare på det goda som redan finns, där är Teknikcollege en nyckel­spelare i framtidens kompetensförsörjning.

Susanna Bestelid, Regionchef Region Väst, Teknikföretagen

Även Jesper Hedin ser positivt på framtiden för Teknikcolllege GR:

– Teknikcollege GR kommer spela en stor roll för att beskriva industrins behov och därmed vara en nyckel­spelare i samband med regionernas och kommunernas arbete med dimen­sio­ne­ringen och regio­na­li­se­ringen av gymnasial utbildning, som vi tror kommer att förändras inom de närmsta åren.

Kontakta Martin Holmudd för mer information

Foto av Martin Holmudd

← Till nyhetsarkiv