Skip to content

Gymnasieingenjörs-utbildningen är tillbaka

Efter en stark efter­frå­gan från närings­livet har gym­nasiein­gen­jör­sut­bild­nin­gen kom­mit till­ba­ka. Med start i höst erb­jud­er vår gymna­sie­skola GTG till­sam­mans med Västsven­s­ka Han­del­skam­maren ett fjärde år på Teknikpro­gram­met för ung­do­mar som vill sat­sa på en utbild­ning som ger sto­ra möj­ligheter till jobb som gym­nasiein­gen­jör på ett spän­nande teknikföre­tag efter examen.

Har funnits som ett yrke under lång tid

Efterfrågan på gymnasieingenjörer är hög och utbildningen har ett stort engagemang från näringslivet. Teoretiska studier varvas med minst 10 veckor praktik på ett teknikföretag i Göteborgsregionen.

Utbildningen erbjuds som ett fjärde år på Teknikprogrammet och riktar sig till ungdomar i hela Sverige som tagit examen från programmet och som både vill fördjupa sina teoretiska kunskaper och få praktisk erfarenhet från arbetslivet.

- Vi erbjuder två olika inrikt­ningar på utbild­ningen; produk­tions­teknik samt design och produkt­ut­veckling. Områden som vi har oerhört duktiga lärare med gedigen kompetens inom.

Lena Hammersberg, biträdande rektor

Kompe­tens­be­hovet är stort i Göteborgsregionen

Hela arbets­mark­naden, inte minst teknik- och industri­fö­re­tagen, påverkas av digita­li­se­ringens och automa­ti­se­ringens framfart och behovet av ny kompetens är stort. Dagens ungdomar är genom att vara så kallade digital-natives, alltså uppväxta med Internet, mycket efter­traktade när företagen påbörjar sin tekniska utvecklingsresa.

- Eleverna som lämnar gymnasiet i år har det svårare än tidigare års elever att direkt komma i arbete till följd av pandemin. Denna ett-åriga utbildning där eleverna spenderar mycket tid på ett företag blir en bra språngbräda ut i arbetslivet, med många nyfunna kontakter.

Rasmus Flick, Västsvenska Handelskammaren

Flera företag står bakom utbildningen

Under utbild­ningens arbets­plats­för­lagda lärande, APL, kommer ungdomarna lära känna ett företag och förstå deras processer och i slutet av utbild­ningen gör de ett utveck­lings­arbete (gymna­si­e­arbete) på företaget. Arbetet innebär att granska en av företagets processer och ge förslag på hur den kan förbättras. Kanske finns det ett resurs­slöseri i produk­tionen idag, eller så går en produkt att framställa mer hållbart? Det kan låta svårt att som elev bidra till företagets utveck­lings­arbete, men utbild­ningen kommer att ge den grund och de perspektiv som behövs för att klara av en sådan uppgift. Vid ett godkänt examens­arbete kommer eleverna att få ett stipendium på 15.000 kr.

Flera företag är redan med på tåget och vill ta emot ungdomar under APL, däribland AFRY, Alelion, Densiq, Nolato och Södra.

Valmöj­lig­heter efter examen

Efter examen finns stora möjligheter till jobb som gymna­si­e­in­genjör på ett spännande teknik­fö­retag. Men utbild­ningen förbereder också för vidare studier på högskola eller universitet. Med andra ord finns flera valmöj­lig­heter efter examen!

Mer information

Ansökan till utbild­ningen är nu öppen och mer information om finns på gymna­sie­skolan GTG:s hemsida. 

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Foto av Lena Hammersberg
Foto av Rasmus Flick

← Till nyhetsarkiv