Skip to content

Inspirationsförmiddag med Gothenburg Future Learning

Arbetar du med kompe­tens­för­sörjning och utbildning och är nyfiken på hur repre­sen­tanter för stora företag och organi­sa­tioner i Region Västra Götaland ser på framtidens lärande? Då ska du ta chansen att delta på en inspi­ra­tions­för­middag tillsammans med nätverket Gothenburg Future Learning. 

Torsdag 12 september klockan 9.00-11.00 hälsar Gothenburg Future Learning dig som arbetar med kompetensförsörjning och utbildning välkommen till en inspirationsförmiddag i Ericssons lokaler på Lindholmspiren 11.

Som förmiddagens sista programpunkt kommer Erica Blom, IKT-pedagog, Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef och Anna Cato Moe, verksamhetsledare Projekt & Utveckling hos oss dela med sig av slutsatser av förstudien Gothenburg Future Learning.

Program

8:30 – 9:00 Registrering och kaffe

9:00 – 9:10 Intro­duktion
Kjell Eliasson, Head of Delivery Operations, Learning Services Delivery, Ericsson 

9:10 – 9:50 Utbildning och trans­for­mation
Carl Heath, chef Profes­sional Education RISE 

10:00 – 11:00 Resultat av förstudien Gothenburg Future Learning
Erica Blom, IKT-pedagog, Johan Bengtsson, teknik­ut­veck­lingschef och Anna Cato Moe, verksam­hets­ledare Projekt & Utveckling Göteborgs Tekniska College 

Anmälan

Du anmäler dig senast 6 september via evene­mangets anmäl­nings­for­mulär.

Framtidens lärande

Hur kommer framtidens lärande organi­sa­tioner att se ut? Hur kan företag och organi­sa­tioner inspirera unga människor att vilja jobba med lärande i framtiden? Skulle en pool”, där företag kan möta studenter och arbets­sö­kande, kunna bidra till att skapa intresse för lärande? Och kan en sådan lärandepool stärka både individer, företag och kunskaps­re­gionen Västra Götaland? Dessa och många andra frågor har Gothenburg Future Learning under våren 2019 försökt besvara i en förstudie finansierad av Region Västra Götaland. Under förmiddagen delar vi med oss av våra slutsatser.

Utbildning och transformation

Digita­li­se­ringens trans­for­me­rande kraft påverkar förut­sätt­ningarna för alla, oavsett ålder. Det förändrar förut­sätt­ningarna för hur vi lever våra liv, hur vi kommu­ni­cerar och kan vara aktiva medborgare. Precis som digita­li­se­ringen erbjuder stora möjligheter, så uppstår också nya problem och utmaningar att möta. Samhällets digita­li­sering förändrar förut­sätt­ningarna för hur lärande och under­visning går till. Den ökar behovet av nya kunskaper, samt pekar på vikten av en ökad förmåga att förstå vår omvärld och dess förändring. 

Som en extra inspiration för framtidens lärande har Gotheburg Future Learning bjudit in Carl Heath från RISE för att berätta om det senaste inom IT och lärande. Carl Heath är utbild­nings­di­rektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokra­tiska samtalet med uppgift att leda en nationell satsning på medie- och infor­ma­tions­kun­nighet. Carl Heath är verksam i gränslandet mellan digita­li­sering, samhälls­frågor, lärande och inter­ak­tions­design. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digita­li­se­ringen av samhället, ofta med fokus på utbild­nings­om­rådet. Han finns också i Facebook­gruppen Digital Samhälls­kunskap, samt i poddar som Spaningen, Digital­samtal och Uppkopplad i P1.

Ett växande nätverk

Gothenburg Future Learning har funnits i ca 1,5 år och initierades av Ericsson och Volvo Cars. Idag ingår medlemmar från ett antal större företag och organi­sa­tioner i Region Västra Götaland; till exempel Jordbruks­verket, Volvo Cars, Ericsson, VGR Akademin, SKF, Volvo Group, Mölnlycke Healthcare och Göteborgs Tekniska College. 

Nätverket fungerar som ett utökat kollegium för kunskaps- och erfaren­hets­utbyte kring lärande organi­sa­tioner och praktiska arbets­me­toder som t.ex. LMS-system. Många av individerna i nätverket arbetar med HR och kompe­tens­för­sörjning inom sitt företags utbildningsorganisation. 

Nätverket träffas ca 3 — 4 gånger om året för att utbyta erfaren­heter och inspirera till fortsatt utveckling som lärande organi­sation. Vill du också bli en del av nätverket Gothenburg Future Learning? Vi berättar gärna mer!

Kjell besvarar dina frågor!

Har du frågor eller vill veta mer om Gothenburg Future Learning? Då ska du kontakta Kjell Eliasson, Ericsson, via mail eller telefon direkt!

kjell.​eliasson@​ericsson.​com
0709874021


← Till startsidan