Skip to content

Kjellbergska Flickskolans Donationer

I sam­band med ter­minsstart på vår gymna­sie­skola GTG delades fyra stipendi­er ut från stif­telsen Kjell­bergs­ka Flick­skolans Dona­tion­er som vill pre­miera tje­jer som valt att läsa teknik på gymnasiet.

Årets stipendier på teknikprogrammet gick till Hilda Bengtsson i klass Thetys för att hon visar ett stort intresse och driv inom teknik, Tilda Ek i klass Rhea för mycket goda studieresultat i samtliga kurser samt Emma Hedgren i klass Japetus och Tilda Bjelkemyr i Dione för att de båda arbetar för att värna om den goda gemenskap som finns på skolan.

Stort grattis tjejer, ni är fantastiska!

Om stiftelsen

Stiftelsen Kjell­bergska Flick­skolans Donationer har sitt ursprung i en donation som gjordes av köpmannen Jonas Kjellberg år 1826. Syftet var att man skulle starta en skola för utbildning av flickor.

Läs mer

Tre år som ger dig försprång

GTG är resul­tatet av ett unikt samar­bete mel­lan näringsliv och kom­mun. Skolan ägs gemen­samt av Vol­vo Group och Vol­vo Cars till­sam­mans med Göte­borgs Stad. Våra förs­ta gym­nasiedelt­a­gare bör­jade hos oss hösten 1998.

Läs mer


← Till nyhetsarkiv