Skip to content

Ta del av erfarenhet och kunskap i våra fokusgrupper

Våra fokus­grupper ämnar att ge dig och ditt företag möjligheten att träffa andra företag med samma mål och behov. Under årets träffar diskuterar och stöttar vi varandra i vår utveckling inom din fokusgrupps specifika område. 

Våra fokus­grupper

Våra fokusgrupper syftar till att samla våra partner­fö­retag för att hitta gemensamma berörings­punkter, diskutera aktuella områden och lära av varandras erfarenheter. Partner­skapet i sin tur vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas. Våra pågående fokusgrupper Industriell digitalisering, Hållbar produktion samt Lean välkomnar alltid nya deltagare. Som partner har du dessutom fantastiska möjligheter att påverka våra fokusområden, det kan bli fler starter nya grupper med nya ämnen redan i vår.

Industriell digita­li­sering

Känner du att det här med digita­li­sering är abstrakt och svårt att komma igång med på egen hand? Tillsammans utforskar fokus­gruppen Industriell Digita­li­sering villkoren för smart industri och du får den kompetens och extra energi du behöver för att komma igång med digita­li­se­ringen av ditt företag. Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för företaget? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer en igång? Frågorna är många men tillsammans diskuterar, inspirerar och lär vi av och med varandra.

Ledarskap & Lean

Lean-arbetet börjar på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta smidiga flöden i hela företaget. I fokus­gruppen diskuterar vi ett flertal typiska utmaningar som företag ofta möter samt olika sätt att överkomma dessa utmaningar. Fokus­gruppen har fokuserat på olika teman såsom ledarskap och föränd­rings­arbete. Tillsammans diskuterar vi, byter erfaren­heter, lär av varandra och inspireras i det fortsatta arbetet med imple­men­tering av Lean helt enkelt.

Hållbar produktion

I vår fokusgrupp för hållbar produktion diskuterar vi samtliga hållbar­hets­a­spekter och tar del av konkreta exempel på hur ditt företag kan bli mer hållbart genom till exempel optimering av produk­tions­pro­cesser, tillämpning av nya teknologier och ett cirkulärt förhåll­ningsätt, men också genom inkludering för ökad mångfald på arbetsplatsen. 

Fokusgruppen ger möjligheten att bolla tankar och idéer med andra i liknande situation så att inte alla behöver gå i samma fällor samt att få tillgång till träffsäkra utbildningar.

– Kristofer Samuelsson, VD Hedared Sand & Betong, från fokusgruppen Industriell Digitalisering

Bli vår partner och ta del av av förmånliga erbjudanden samt samverkan

Våra fokus­grupper vänder sig först och främst till våra partner­fö­retag. Fokus­grupper startar vi alltid i dialog med våra partners för att möta deras behov. Som partner har du alltså möjlighet att styra vilka ämnen som vi väljer att fokusera på, både när det kommer till våra fokus­grupper men även för våra utbildningar och projekt. 

Vi tror på att partnerskap och nätverk är vägen framåt, speciellt när det kommer till kompe­tens­ut­veckling, kompe­tens­för­sörjning och förbätt­rings­arbete. Som partner med oss har du möjligheten att bli en del av ett större nätverk. Du får förmånliga erbjudanden på företags­utbildningar och du har alltid en självklar plats att vända dig till när det kommer till er kompe­tens­ut­veckling och kompetensförsörjning.

Bli vår partner idag!

Fler fokus­grupper i startgroparna

Fokus­grupper startar vi alltid i dialog med våra partners för att möta deras behov. Som partner har du alltså möjlighet att styra vilka ämnen som vi väljer att fokusera på, både när det kommer till våra fokus­grupper samt utbildningar och projekt.

Vi har även fler fokus­grupper på gång, både Indust­riellt Ledarskap samt Automation startas vid intresse!

Anmäl intresse

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till nyhetsarkiv