Skip to content

Vision

Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss.

Löfte

Nå din fulla potential.

Värdegrund

För att göra vårt företag till en stimu­le­rande mötesplats där alla med glädje kan utveckla sitt lärande;

- Arbetar vi gemensamt för att främja allas lika värde och rättigheter
- Visar alla varandra hänsyn, tolerans och respekt
- Tar alla ansvar för sig själv, varandra och verksam­heten
- Motverkar vi alla former av kränkande behandling
- Ser vi olikheter som en styrka

Kvali­tets­policy

Vi bedriver en kvalitativ och attraktiv industri­teknisk utbildning
- Våra utbildningar skall uppfylla industrins och deltagarnas krav och förvänt­ningar på kompetens och ge goda förut­sätt­ningar för karriär­ut­veckling och fortsatta studier

Vi erbjuder ett stimu­le­rande och kreativt lärande med relevant pedagogik för så väl ungdomar som vuxna
- Vi har motiverade och välut­bildade lärare såväl fackmässigt som pedagogiskt

Vi söker ständiga förbätt­ringar
- Vi arbetar fortlöpande, i samverkan med deltagare och uppdrags­givare, med att förbättra våra utbildningar, tjänster, vår verksamhet och kvalitetssystem

Vi bedriver vårt arbete utifrån våra bärande värderingar
- Våra kunder skall vara nöjda med oss
- Varje människa är unik, utveck­lingsbar med lika värde och rättigheter

Vi åtar oss att uppfylla för verksam­heten tillämpliga lagar och krav