Skip to content

Hållbar utveckling

Frågor kring hållbar utveckling har en självklar plats i vårt företag, såväl i det dagliga arbetet som i det långsiktiga. Vi arbetar med dessa frågor utifrån tre perspektiv:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet

Aktiviteter för personalen

Vi värnar om att personalen hos oss ska trivas tillsammans och må bra. Genom trivsel- och aktivi­tets­gruppen TAGE arrangeras ett flertal frisk­vårds­ak­ti­vi­teter, såväl fysiska som sociala, efter arbetstid under året.

Vi samarbetar med Soweto Academy

Sedan år 2010 arrangerar vi en julin­samling där alla intäkter går till föräld­ralösa flickors elevavgift på Soweto Academy i Kenya. Dessutom har elever tillsammans med lärare besökt skolan i Kibera vid flertalet tillfällen inom ramen för Atlas-programmet. År 2017 hade vi glädjen att ha en delegation från Kenya hos oss. Sist men inte minst är gästfö­re­läsare hos oss genom det gåvobrev de får med och bidrar till en hel veckas måltid för en klass på Soweto Academy. 

Drogfri arbetsplats och skola

Vårt mål är att medarbetare och studerande skall ha en drogfri arbets- och utbild­ningstid. Vår inställning är att aldrig acceptera någon form av drogmissbruk på arbets­platsen eller i samband med aktiviteter anordnade av oss.

Netclean

Spridningen av barnpor­no­gra­fiska bilder över Internet är idag ett stort och växande problem. Vi har i våra datornätverk installerat mjukvara från NetClean för att bidra till att försvåra för pedofiler att sprida barnpor­no­gra­fiskt material. Mjukvaran detekterar barnpor­no­gra­fiska bilder och larmar då sådana upptäckts.