Skip to content

Hållbar utveckling

Frågor kring hållbar utveckling har en självklar plats i vårt företag, såväl i det dagliga arbetet som i det långsiktiga. Vi arbetar med dessa frågor utifrån tre perspektiv:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet

Aktiviteter för personalen

Vi värnar om att personalen hos oss ska trivas tillsammans och må bra. Genom trivsel- och aktivi­tets­gruppen TAGE arrangeras ett flertal frisk­vårds­ak­ti­vi­teter, såväl fysiska som sociala, efter arbetstid under året.

Drogfri arbetsplats och skola

Vårt mål är att medarbetare och studerande skall ha en drogfri arbets- och utbild­ningstid. Vår inställning är att aldrig acceptera någon form av drogmissbruk på arbets­platsen eller i samband med aktiviteter anordnade av oss.

Netclean

Spridningen av barnpor­no­gra­fiska bilder över Internet är idag ett stort och växande problem. Vi har i våra datornätverk installerat mjukvara från NetClean för att bidra till att försvåra för pedofiler att sprida barnpor­no­gra­fiskt material. Mjukvaran detekterar barnpor­no­gra­fiska bilder och larmar då sådana upptäckts.