Skip to content

Kollegialt lärande

Nedan är en beskrivning hur ni skulle kunna arbeta med kursen på ert företag för att få till ett kollegialt lärande, d.v.s. ett lärande mellan medar­be­tarna. Syftet är att få ett kunskaps­utbyte mellan medarbetare och på det sättet ett bättre lärande. 

Utifrån ett lärandeperspektiv är samtal med andra viktigt. Genom att diskutera och reflektera i grupp sker ett bra lärande. Att få förklara vad man lärt sig och ta del av andras lärdomar gynnar det egna lärandet. Ett bra underlag för diskussion är den sammanställning av dina reflektioner som du får i samband med kursintyget.

I sin enklaste form kan man diskutera med en kollega på fikarasten eller bara bestämma ett enkelt möte för att prata om något område som berörts i kursen. Lärandet behöver inte vara organiserat utan bygger på din egen vilja till samtal.

Sammanställningen av dina reflektioner som du får tillsammans med kursintyget utgör ett bra diskussionsunderlag till organiserade kollegiala träffar. På ett företag skulle dessa kunna organiseras centralt av tex en HR-avdelning. Vi rekommenderar grupper mellan 4-8 personer och en utsedd person som leder samtalet. Det kan vara lämpligt att träffas ett par gånger under kursens gång. Om man bestämmer att göra två moduler i veckan så kan man till exempel avsätta en halvtimme i slutet av veckan för att diskutera lärdomar och hur man kan utveckla den egna verksamheten utifrån det som tagits upp i modulerna.

Det avslutande reflektionscaset i sista modulen är även bra underlag för en lite längre diskussion. Man kan både diskutera hur man löst caset samt göra kopplingar till egen verksamhet. Många av frågeställningarna i caset är säkert relevanta för er egen verksamhet och en diskussion skulle kunna leda till en handlingsplan hur ni skulle kunna arbeta med digitalisering.

Det är också möjligt att ha en lite längre träff efter genomgången kurs. Kanske behöver man inte diskutera svaren på alla reflektionsuppgifter utan väljer ut de som anses mest relevant från några av modulerna. Kanske väljer man bara ut vissa frågeställningar från det avslutande caset.

Tips till samtalsledaren:

 • Skapa en inklu­de­rande och tillåtande miljö
 • Viktigt att låta alla komma till tals
 • Poängtera att inga svar är fel utan att det finns många lösningar som kan vara rätt
 • Diskutera en fråga i taget så blir det enklare att fokusera
 • Har ni möjlighet att träffas fysiskt är det bra att låta deltagarna diskutera en fråge­ställning två-och-två för att därefter diskutera i hela gruppen
 • Vill ni, kan ni upprätta en lista med idéer som ni kan ha till grund för fortsatt arbete

Nedan är några exempel på olika fråge­ställ­ningar som tips på hur samtalet kan ledas:

 • Vad tyckte du om kursen? Gå laget runt. 
 • Vad ser du för möjligheter med digita­li­sering på din arbetsplats? Berätta om dina reflek­tioner för dina arbets­kam­rater. Låt det sedan gå varvet runt, för att alla ska kunna berätta om sina tankegångar. 
 • Vad ser du för fallgropar med att börja digitalisera? 
 • Hur skulle digita­li­sering kunna göra er verksamhet mer hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv? 
 • Har du några exempel från er verksamhet där kvaliteten inte är så bra och där digita­li­sering skulle kunna hjälpa till? 
 • Finns det något område i fabriken där det skulle kunna vara intressant att använda en kolla­bo­rativ robotap­pli­kation jämfört med vanliga industrirobotar? 
 • Ser du några möjligheter med AR och VR för er verksamhet? Vilka i så fall? 
 • Om man skulle börja med att koppla upp några av maskinerna. Vilka maskiner borde kopplas upp? Vilken data hade varit intressant att samla in och varför? Ser du något använd­nings­område för AI
 • Har ni mycket kunskap hos er som inte finns samlat någonstans? Har du några tips på hur ni på er avdelning skulle kunna arbeta med kunskaps­ö­ver­föring? Både kunskap som redan finns dokumen­terad och sådan kunskap ni bara vet”.