Skip to content

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Vad händer?

Aktiviteter

Aktuellt

 • Vi välkomnar blivande distributionselektriker till yrkeshögskolan

  Idag hälsar vi närmare 30 studerande välkomna till vår helt nya yrkeshögskoleutbildning Distributionselektriker 220 YH-poäng. En utbildning som leder till en yrkesroll som ligger helt rätt i tiden och där kompetensbehovet är enormt ute i landet.

  Läs mer
 • Jobbskuggning - en möjlighet för våra anställda

  Som anställd på Göteborgs Tekniska College finns möjligheten att delta i internationella utbyten och jobbskuggning via projekt Erasmus+. Några som precis varit iväg är våra tekniklärare Emina Atic och Roger Skog som tillsammans med sin gruppledare Martin Holmudd besökt vår partnerorganisation IDAN i Reykjavik på Island.

  Läs mer
 • Pernilla och Tommy kombinerar arbete med studier hos oss

  Det var under sommaren i fjol som Pernilla Björklund satt hemma och funderade på hur hösten skulle se ut. Likt många andra under pandemin stod hon inför en oviss framtid med permitteringar. Men för en arbetsmyra som Pernilla skulle det inte gå att sitta hemma – hon behövde mer! Samtidigt, i en annan del av Sverige hade Tommy Marklund sen en tid tillbaka redan bestämt sig. Han ville satsa på en utbildning inom produktionslogistik för att kunna utvecklas på sin arbetsplats och skickade in sin ansökan.

  Läs mer
 • Automationskunskaper efterfrågas hos underhållspersonal mer än någonsin

  I takt med att nya tekniker introduceras sätts det höga krav på kompetensutveckling för dem som arbetar inom industriellt underhåll. Det går i rasande takt och branschen är på ständig jakt efter utbildad personal som kan lyfta arbetet med automatiserade processer.

  Läs mer

Företagsutbildningar

Som partner­fö­retag erbjuder vi dig en rad förmåner:

 • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
 • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus­grupper baserat på företagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap
 • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
 • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
 • Möjlighet till offentlig finan­siering för utveckling av ditt företag
 • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt 
 • Tillgång till vårt omfattande leverantörsnätverk 
 • Möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära yrkeshögskole‑, Yrkesvux- eller gymnasieutbildningar
 • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Utbildning till förmånliga priser

Som partner­fö­retag får du också möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddar­sydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

 • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer; t.ex. webbaserade utbildningar
 • Möjlighet att samverka med andra partner­fö­retag kring efter­frågade utbildningar
 • Coachning, t.ex. inom Produk­tions­lyftet, Lean och Six Sigma
 • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Rätt finan­siering för ditt företags utveckling

Aktivi­te­terna i nätverket finansieras genom offentliga medel från t.ex. Västra Götalands­re­gionen, VINNOVA, Tillväxt­verket, Energi­myn­dig­heten och EU och blir kostnadsfria för ditt företag. En av våra viktigaste tjänster är att hjälpa ditt företag att hitta rätt stöd- och finan­sie­rings­möj­lig­heter för att era utveck­lings­behov. Som partner­fö­retag betalar du endast en mindre service­avgift baserad på antalet anställda i företaget.

Under 2020 kommer vi t.ex. kunna erbjuda våra medlemmar att delta i Robotlyftet, ett projekt som finansieras av Tillväxt­verket och som hjälper ditt företag att effek­ti­visera produk­tionen genom ökad automation.


Ett rikstäc­kande nätverk

Indust­riellt Utvecklings Centra (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. Vi arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.


Små och stora partnerföretag

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.


Förmån­ligare pris på våra företagsutbildningar!

Som partner till oss får ni ännu förmån­ligare pris på yrkes­utbildningar. Läs mer om våra företags­utbildningar och se vad som passar era behov och kompotenser.