Skip to content

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Vad händer?

Aktiviteter

Aktuellt

 • Ledig tjänst

  Svensk industri står inför stora utmaningar för att nå en högre grad av digitaliserad, automatiserad och hållbar produktion och utbildningsbehovet är stort ute på företagen. Vill du vara med och utbilda framtidens produktionsutvecklare och digitaliseringsledare?

  Läs mer
 • Kjellbergska Flickskolans Donationer

  I sam­band med ter­minsstart på vår gymnasieskola GTG delades fyra stipendi­er ut från stif­telsen Kjell­bergs­ka Flick­skolans Dona­tion­er som vill pre­miera tje­jer som valt att läsa teknik på gymnasiet.

  Läs mer
 • Digitaliseringsledare, rollen som framtidens industri behöver

  Högt upp på listorna för framtidens nya yrken ligger titlar som inleds med ordet digital. Och bakgrunden till det är självklar - framtiden är digital. Men ökad automatisering och digitalisering driver också på kompetenskraven. Vissa kunskaper dalar i vikt och andra ökar.

  Läs mer
 • Ett hållbart samhälle behöver distributionselektriker

  Vi kan läsa om det dagligen och vi ser konkreta bevis på det så fort vi ger oss ut på vägarna. Vårt samhälle lämnar alltmer fossila energikällor till fördel för förnybara. Och i fotspåren av utvecklingen kommer elektrifieringen. Elektrifieringen av samhället sägs vara kärnan i det hållbara energisystemet.

  Läs mer

Företagsutbildningar

Som partner­fö­retag erbjuder vi dig en rad förmåner:

 • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
 • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus­grupper baserat på företagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap
 • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
 • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
 • Möjlighet till offentlig finan­siering för utveckling av ditt företag
 • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt 
 • Tillgång till vårt omfattande leverantörsnätverk 
 • Möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära yrkeshögskole‑, Yrkesvux- eller gymnasieutbildningar
 • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Utbildning till förmånliga priser

Som partner­fö­retag får du också möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddar­sydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

 • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer; t.ex. webbaserade utbildningar
 • Möjlighet att samverka med andra partner­fö­retag kring efter­frågade utbildningar
 • Coachning, t.ex. inom Produk­tions­lyftet, Lean och Six Sigma
 • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Rätt finan­siering för ditt företags utveckling

Aktivi­te­terna i nätverket finansieras genom offentliga medel från t.ex. Västra Götalands­re­gionen, VINNOVA, Tillväxt­verket, Energi­myn­dig­heten och EU och blir kostnadsfria för ditt företag. En av våra viktigaste tjänster är att hjälpa ditt företag att hitta rätt stöd- och finan­sie­rings­möj­lig­heter för att era utveck­lings­behov. Som partner­fö­retag betalar du endast en mindre service­avgift baserad på antalet anställda i företaget.

Under 2020 kommer vi t.ex. kunna erbjuda våra medlemmar att delta i Robotlyftet, ett projekt som finansieras av Tillväxt­verket och som hjälper ditt företag att effek­ti­visera produk­tionen genom ökad automation.


Ett rikstäc­kande nätverk

Indust­riellt Utvecklings Centra (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. Vi arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.


Små och stora partnerföretag

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.


Förmån­ligare pris på våra företagsutbildningar!

Som partner till oss får ni ännu förmån­ligare pris på yrkes­utbildningar. Läs mer om våra företags­utbildningar och se vad som passar era behov och kompotenser.