Skip to content

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Vad händer?

Aktiviteter

Aktuellt

 • Young Engineer till Production for Future

  Är du social, initiativrik och har god ledarförmåga? Har du dessutom stort teknikintresse och vill arbeta med den senaste tekniken? Då är tjänsten som Young Engineer med huvudsaklig arbetsuppgift i projektet Production for Future perfekt för dig!

  Läs mer
 • Korta utbildningar inom yrkeshögskolan

  Korta utbildningar inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Måndag 19 april kickar vi igång Digitalisering inom industrin för ledare 15 YH-poäng. Ansök direkt om du är intresserad!

  Läs mer
 • Vi söker en legitimerad lärare i SVA – svenska som andraspråk

  Vi sök­er dig som är legitimerad lärare i SVA – svenska som andraspråk, gärna med ytterligare ämnesbehörighet. Du kommer främst att arbeta med våra studenter på gymnasieskolan men här finns även möjlighet att undervisa inom yrkeshögskon och företagsutbildningar, beroende på ämnesbehörighet.

  Läs mer
 • Vi söker en ellärare

  Nu söker vi dig som arbetat som elektriker/underhållstekniker eller har erfarenhet som undervisande lärare inom el. Du kommer främst att arbeta med våra studenter på gymnasieskolan men även mot yrkeshögskolan och företagsutbildningar.

  Läs mer

Företagsutbildningar

Som partner­fö­retag erbjuder vi dig en rad förmåner:

 • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
 • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus­grupper baserat på företagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap
 • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
 • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
 • Möjlighet till offentlig finan­siering för utveckling av ditt företag
 • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt 
 • Tillgång till vårt omfattande leverantörsnätverk 
 • Möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära yrkeshögskole‑, Yrkesvux- eller gymnasieutbildningar
 • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Utbildning till förmånliga priser

Som partner­fö­retag får du också möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddar­sydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

 • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer; t.ex. webbaserade utbildningar
 • Möjlighet att samverka med andra partner­fö­retag kring efter­frågade utbildningar
 • Coachning, t.ex. inom Produk­tions­lyftet, Lean och Six Sigma
 • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Rätt finan­siering för ditt företags utveckling

Aktivi­te­terna i nätverket finansieras genom offentliga medel från t.ex. Västra Götalands­re­gionen, VINNOVA, Tillväxt­verket, Energi­myn­dig­heten och EU och blir kostnadsfria för ditt företag. En av våra viktigaste tjänster är att hjälpa ditt företag att hitta rätt stöd- och finan­sie­rings­möj­lig­heter för att era utveck­lings­behov. Som partner­fö­retag betalar du endast en mindre service­avgift baserad på antalet anställda i företaget.

Under 2020 kommer vi t.ex. kunna erbjuda våra medlemmar att delta i Robotlyftet, ett projekt som finansieras av Tillväxt­verket och som hjälper ditt företag att effek­ti­visera produk­tionen genom ökad automation.


Ett rikstäc­kande nätverk

Indust­riellt Utvecklings Centra (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. Vi arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.


Små och stora partnerföretag

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.


Förmån­ligare pris på våra företagsutbildningar!

Som partner till oss får ni ännu förmån­ligare pris på yrkes­utbildningar. Läs mer om våra företags­utbildningar och se vad som passar era behov och kompotenser.