Skip to content

Välkommen att vara med i vår fokusgrupp för automation

Du vet väl om att automa­tions­lös­ningar stärker företags produk­tions­förmåga och ökar konkur­rens­kraften? Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automa­ti­serade processer; till exempel bättre arbetsmiljö, ökad produk­ti­vitet, högre konver­te­ringsgrad och tidsbe­spa­ringar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexi­bi­litet, vilket i sin tur kan ge nya affärer. I vår fokusgrupp för automation träffas vi för att byta erfaren­heter och diskutera vad automation kan innebära för just ditt företag. 

På Göteborgs Tekniska College finns koppling till pågående aktiviteter inom automation, som till exempel det nationella projektet Robotlyftet. Utifrån medverkande företags önskemål kan vi bjuda in gäster från Robotlyftet eller från olika integ­ra­törer till våra träffar och du får på så vis ta del av det senaste inom automation. 

Fokus­gruppen riktar sig främst till våra partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College. 

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta. En utgångs­punkt kan vara:

  • 4 träffar per år (april, juni, september och november)
  • 2 — 3 timmar per träff
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag men kana likväl vara i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .

Intresseanmälan fokusgrupp

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström