Skip to content

Ta chansen och var med i vår fokusgrupp för indust­riellt ledarskap

Ett konkur­rens­kraftigt företag är alltid i förändring. Det gäller idag mer än någonsin, när nya affärsmo­deller och digita­li­sering ändrar förut­sätt­ningarna för vår industri. Vi vet att ledare på små och medelstora industri­fö­retag ofta kan stå ensamma i den här processen. Därför bjuder vi nu in till vår fokusgrupp för indust­riellt ledarskap där du kan hämta stöd och inspiration. 

I praktiska övningar och exempel kommer vi att behandla olika utmaningar som du möter i ditt ledarskap och ge dig verktyg i vardagen för det nära ledarskapet i industrin, tex. aktivt lyssnande, coachande ledarskap för förbätt­rings­arbete (Toyota Kata) och kommu­ni­kativt ledarskap. Vi kommer också att diskutera modeller för föränd­rings­ledning och ledarskap i den agila och flexibla organi­sa­tionen. Vi kommer att göra studiebesök på spjut­spets­fö­retag som har vågat prova progressiva ledarskaps- och organi­sa­tions­struk­turer, men också besöka de medver­kandes företag och lära av varandras erfarenheter. 

Kort sagt; med fokus­gruppen indust­riellt ledarskap, får du möjlighet att växa och reflektera över utmaningarna i ditt ledarskap tillsammans med kollegor från andra industri­fö­retag under ledning av Göterbogs Tekniska Colleges erfarna utbildare. 

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta. En utgångs­punkt kan vara:

  • 4 träffar per år (september, november, april, juni, )
  • 3 timmar per träff
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag som delar med sig av sin föränd­ringsresa. Vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .

Gör en intresseanmälan redan idag

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström