Skip to content

Digiresan 2.0

Genom att nyttja digita­li­se­ringens möjligheter stärker Digiresan 2.0 företags hållbarhet. 

Projektet är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjäns­te­sektorn i Västra Götalands­re­gionen och Halland. Genom att hjälpa företagen höja sin digitala mognadsgrad bidrar projektet till hållbar produktion. 

Digiresan 2.0 är en fortsättning på projektet Digiresan (2018 — 2022) och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

www​.digiresan​.nu

Production for Future

Projektet vill skapa lösningar för en hållbar produktion, öka mångfald inom industrin och använda teknik för att lösa olika utmaningar.

Production for Future drivs av Göteborgs Tekniska College och är en fortsättning på projekt Smarta Fabriker. Projektet är icke vinst­dri­vande och finansieras av Vinnova, Västra Götalands­re­gionen och flera partner­fö­retag såsom Volvo Group, Ericsson och ABB

Läs mer

Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är ett nätverk som erbjuder kostnadsfria resurser för innovation och utveckling inom teknik- och affärs­ut­veckling för små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland. 

Nätverket består av 17 medlems­or­ga­ni­sa­tioner, tex. Business Region Göteborg, Connect, RISE, högskolor och IUC:er, som alla bidrar med unik kompetens kring indust­riellt företagande. 

Att Göteborgs Tekniska College ingår i Industriell Dynamik innebär att vi får ännu bättre möjligheter att förse ditt företag med rätt expert­kom­petens för era utvecklingsbehov. 

3D-Action

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator som ökar medve­ten­heten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Inspi­ra­tions­se­mi­narier, som visar på möjlig­heterna med additiv tillverkning och en rad olika aspekter som design, tillverkning, hållbarhet, mångfald, digita­li­sering, reservdelar med mera.
  2. Företags­besök och förstudier, vilket innebär att 3D-Action kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning och utvärdera dessa företags potential att anamma tekniken.
  3. Praktisk utbildning, där de företag som identi­fi­erats ha potential för att använda additiv tillverkning får fördjupad kunskap och praktisk utbildning i tekniken.

Projekt­partners är RISE IVF, RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst.

Projektet har fått stöd från Tillväxt­verket (TVV) via REACT-EU och Europeiska regionala utveck­lings­fonden samt Västra Götalands­re­gionen (VGR).

Läs mer om 3D-Action

Framrutan

Omställning för fordonsleverantörer

Framrutan är ett regionalt samver­kans­projekt som riktar sig mot leveran­törer till fordonsin­du­strin.​Projektets mål är att hjälpa leveran­törer att kompe­tens­ut­veckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån teknik­ut­veck­lingen som sker inom fordonsin­du­strin med elekt­ri­fi­ering, artificiell intelligens och autonoma fordon.

Projekt­partners är Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, Indust­riellt utveck­lingscenter i Sjuhärad, IUC Väst och FKG — Fordonskomponentgruppen. 

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utveck­lings­fonden via Tillväxt­verket, Västra Götalands­re­gionen och Business Region Göteborg.

Produk­tions­lyftet

Ett omfattande nationellt program som initierades av Teknik­fö­re­tagen och IF Metall redan år 2006. Syftet är att höja produk­ti­vitet, konkur­rens­kraft och utveck­lings­förmåga i svensk industri och därigenom stärka förut­sätt­ningarna för lönsam produktion i Sverige.

www​.produk​tions​lyftet​.se

edig

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. edig ingår i projekt­port­följen Den smarta digitala fabriken som är en del av Vinnovas regerings­uppdrag att främja digita­li­sering av svensk industri.

www​.edig​.se

Kontakta oss för mer information

Foto av Anna Cato Moe
Foto av Noomi Bergström