Skip to content

Framrutan

Omställning för fordonsleverantörer

Framrutan är ett regionalt samver­kans­projekt som riktar sig mot leveran­törer till fordonsin­du­strin.​Projektets mål är att hjälpa leveran­törer att kompe­tens­ut­veckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån teknik­ut­veck­lingen som sker inom fordonsin­du­strin med elekt­ri­fi­ering, artificiell intelligens och autonoma fordon.

Projekt­partners är Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, Indust­riellt utveck­lingscenter i Sjuhärad, IUC Väst och FKG — Fordonskomponentgruppen. 

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utveck­lings­fonden via Tillväxt­verket, Västra Götalands­re­gionen och Business Region Göteborg. 

Vill du delta i projekt Framrutan? Kontakta Noomi Bergström 0708 – 58 19 55 

Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är ett nätverk som erbjuder kostnadsfria resurser för innovation och utveckling inom teknik- och affärs­ut­veckling för små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland. 

Nätverket består av 17 medlems­or­ga­ni­sa­tioner, tex. Business Region Göteborg, Connect, RISE, högskolor och IUC:er, som alla bidrar med unik kompetens kring indust­riellt företagande. 

Att Göteborgs Tekniska College från och med 2021 ingår i Industriell Dynamik innebär att vi får ännu bättre möjligheter att förse ditt företag med rätt expert­kom­petens för era utvecklingsbehov. 

Robotlyftet

Ska främja automation i Sveriges små och medelstora industri­fö­retag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investe­ringar i automationslösningar. 

Robotlyftet är en del av Tillväxt­verkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/​robotisering i cirka 4 500 små och medelstora industri­fö­retag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Läs mer om Robotlyftet

Produk­tions­lyftet

Ett omfattande nationellt program som initierades av Teknik­fö­re­tagen och IF Metall redan år 2006. Syftet är att höja produk­ti­vitet, konkur­rens­kraft och utveck­lings­förmåga i svensk industri och därigenom stärka förut­sätt­ningarna för lönsam produktion i Sverige.

www​.produk​tions​lyftet​.se

Digiresan

Genom att nyttja digita­li­se­ringens möjligheter stärker Digiresan företags konkurrenskraft 

Projektet är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjäns­te­sektorn i Västra Götalands­re­gionen och Halland med företags- och kompe­tens­ut­veckling inom digitalisering.

Digiresan finansieras av Europeiska regionala utveck­lings­fonden och Europeiska socialfonden.

www​.digiresan​.nu

Smarta Fabriker

Smarta Fabriker är ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering.

www​.smarta​fa​briker​.se

edig

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. edig ingår i projekt­port­följen Den smarta digitala fabriken som är en del av Vinnovas regerings­uppdrag att främja digita­li­sering av svensk industri.

www​.edig​.se