Skip to content

Smarta Fabriker

Smarta Fabriker är ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering.

www​.smarta​fa​briker​.se

Digiresan

Genom att nyttja digita­li­se­ringens möjligheter stärker Digiresan företags konkurrenskraft 

Projektet är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjäns­te­sektorn i Västra Götalands­re­gionen och Halland med företags- och kompe­tens­ut­veckling inom digitalisering.

Digiresan finansieras av Europeiska regionala utveck­lings­fonden och Europeiska socialfonden.

www​.digiresan​.nu

Produk­tions­lyftet

Ett omfattande nationellt program som initierades av Teknik­fö­re­tagen och IF Metall redan år 2006. Syftet är att höja produk­ti­vitet, konkur­rens­kraft och utveck­lings­förmåga i svensk industri och därigenom stärka förut­sätt­ningarna för lönsam produktion i Sverige.

www​.produk​tions​lyftet​.se

edig

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. edig ingår i projekt­port­följen Den smarta digitala fabriken som är en del av Vinnovas regerings­uppdrag att främja digita­li­sering av svensk industri.

www​.edig​.se

Robotlyftet

Ska främja automation i Sveriges små och medelstora industri­fö­retag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investe­ringar i automationslösningar. 

Robotlyftet är en del av Tillväxt­verkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/​robotisering i cirka 4 500 små och medelstora industri­fö­retag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Läs mer om Robotlyftet.