Skip to content

Det långsiktiga och hållbara perspektivet

Industry In West stödjer företag i omställ­ningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förut­sätt­ningar i omvärlden. Företag coachas att ta steg i mognads­trappor inom fyra priori­terade insats­om­råden. Syftet är att ge dig och ditt företag de bästa verktygen att kunna bli mer cirkulära, resur­sef­fektiva och miljö­med­vetna på ett hållbart sätt.

Många vägar mot målet

Insats­om­rådena är resur­sef­fektiv produktion, cirku­la­ritet, energi­om­ställning och digita­li­sering och aktivi­te­terna är samman­län­kande så att deltagande företag utvecklas holistiskt. Alla deltagande företag gör som första steg en kartläggning av strategi, vision och kultur i verksam­heten, aktiviteter kopplat till dessa områden följer sedan utveck­lingen genom projektet i alla insatsområden.

Projektets syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att få företag att anta ett mer cirkulärt, resur­sef­fektivt och miljö­med­vetet fokus, genom bland annat ökad förståelse för cirkulära affärsmo­deller samt ökad transparens i hela värdekedjan.

Erbjudande till deltagande företag

Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organi­sa­tions­struktur, vision, strategi, kultur och föränd­rings­förmåga. Det är grunden för framgång och hållbara resultat. Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas inom fyra insatsområden;

Kostnad för att delta i projektet

Behovsin­ven­te­ringen är kostnadsfri. Efter det utgår en delta­gar­avgift för fortsatt utveckling. Insatser inom Industry In West sker på steg 1 – 5 i mognads­trappan inom respektive insats­område. Delta­gar­avgift för Industry In West är 9 600 kr exklusive moms. Aktivi­te­terna motsvarar ett värde på mellan 50 000100 000 kr.

Utveckling genom planerade aktiviteter och effekter följs i mognadstrappor

Företagens nuläge och önskat läge lägger grunden för insatserna som tar dem uppåt framåt i mognads­trappor inom respektive insats­område. Insatserna är samman­län­kande så att deltagande företag utvecklas parallellt inom flera områden utifrån ett helhets­per­spektiv. Metodiken är densamma oavsett insats­område och bygger på en kostnadsfri och inledande behovsin­ven­tering följt av en företags­a­nalys och kartläggning av företagets vision, strategi, kultur och förmåga till förändring. Efter­föl­jande steg handlar om inspiration och insikt, fördjup­nings­a­nalys och mognads­mätning vilka landar ut i handlings­planer och aktiviteter. Företagen får löpande coachning och uppföljning via kataly­se­rande samtal av industri­ut­vecklare inom olika insatsområden.

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillver­kande industrin. Projektet präglas av gemensamma arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar som exempelvis Catalyst och Digiresan 2.0, och genom att integrera och vidare­ut­veckla dessa skapas i Industry In West ett nytt unikt helhets­grepp avseende deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Medfinansieras Bla Gul 350x300 kopia e1686314589112
Region Halland
VGR
Kommunalforbund skaraborg
Logotyp fyrbodal social media

Finansiärer

Europeiska regionala utveck­lings­fonden, Västra Götalands­re­gionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunal­förbund och Fyrbodals Kommunalförbund.