Skip to content

3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator som ökar medve­ten­heten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Om projektet

Just nu undersöker större företag över hela landet potentialen för additiv tillverkning, för att se om tekniken är en möjliggörare vid utveckling av nästa generation produkter. Beroende på företagets strategi, kan produkterna antingen tillverkas och levereras av ett nätverk av underleverantörer, eller inhouse i egen produktionslinje. Drivkraften för implementering av additiv tillverkning ser olika ut inom olika branscher, det kan vara lägre klimatavtryck, kortare ledtider, möjlighet till innovativ design, lättviktslösningar och konsolidering av delar, eller decentraliserad tillverkning och digitala lager.

Katalysator för mindre företag

Tröskeln för att börja använda additiv tillverkning kan vara hög, speciellt om man väger in alla delar i värdekedjan som måste vara på plats innan tillverkningen kan börja. Även för större företag innebär omställningen behov av kompetensutveckling längs hela värdekedjan, stora investeringar samt omfattande tester och utvärdering innan man har en produkt som är redo att sättas på marknaden.

Den här tröskeln är ofta ännu högre för små- och medelstora företag. För dem är vägledning och stöd från början avgörande, för att säkerställa att företaget valt rätt nivå och riktning redan från start.

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Tre större aktiviteter

Projektet är uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Inspi­ra­tions­se­mi­narier, som visar på möjlig­heterna med additiv tillverkning och en rad olika aspekter som design, tillverkning, hållbarhet, mångfald, digita­li­sering, reservdelar med mera.
  2. Företags­besök och förstudier, vilket innebär att 3D-Action kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning och utvärdera dessa företags potential att anamma tekniken.
  3. Praktisk utbildning, där de företag som identi­fi­erats ha potential för att använda additiv tillverkning får fördjupad kunskap och praktisk utbildning i tekniken.

Projekt­partners

RISE IVF, RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst.

Finansiärer

Projektet har fått stöd från Tillväxt­verket (TVV) via REACT-EU och Europeiska regionala utveck­lings­fonden samt Västra Götalands­re­gionen (VGR).