Skip to content

Vi skapar regionens utbild­ningscenter för batteri på uppdrag av Göteborgs Stad

I Sverige ökar behovet av kompetens inom batteri, både tillverkning och hantering. Ett led i att möta morgon­dagens behov är att kompe­tens­ut­veckla idag, därför satsar regionen och staden på ett utbild­ningscenter för batteri — där vi är stolta drift­an­svariga. Utbild­ning­center batteri planeras öppna dörrarna 2025.

Vi står som drift­an­svariga på uppdrag av Göteborgs Stad, med finan­siering av Västra Götalands­re­gionen samt en nära samverkan med både Business Region Gothenburg och Göteborgsregionen.

Vi utvecklar en modern och upple­ve­le­se­ba­serad lärmiljö för industri och skola

Vi skapar ett upplevelsebaserat​utbild­ningscenter som är inklu­de­rande och målgrupp­san­passat, både för utbildande och anställande aktörer likväl besökare, elever, ny-anställda och karriärväxlare.

Simulerad tränings­miljö anpassad efter verkligheten

I Battery Centre Gothenburg kommer deltagare kunna uppleva en simulerad arbetsmiljö, snarlik den inuti en batte­ri­fabrik. Här ges möjligheten att träna på verklig­hets­ba­serade maskiner och öva på faktiska situationer. Utbildare har i centret den ojämförbara möjligheten att kunna varva teori och applicera den praktiskt bara några steg bort från lektions­salen. Att få träna praktiskt och faktiskt kunna uppleva att arbeta skapar en unik lärmiljö där deltagarna utöver det tekniska också får fokusera på de andra otroligt viktiga aspekterna av batte­ri­pro­duktion — beteende, kultur och kommunikation.

En projekt­grupp med extra allt

Projekt­ledare Arton Haziraj, utbild­nings­ut­vecklare Helejna Larsson och UX-designer Karl Lundqvist är kärngänget i framta­gandet av utbild­nings­centret fram till driftstart. 

Läs mer om start­skottet här

Uppstartsmötet i januari 2024

Alla parter träffades i början av januari för uppstart, där repre­sen­tanter från oss Arbets­marknad och vuxen­ut­bildning, Göteborgs Stad, Västra Götalands­re­gionen, Göteborgs­re­gionen, Teknikcollege, Business Region Göteborg samt Volvo Cars, Volvo Group och NOVO Energy möttes för att prata om nästa steg.

Läs press­re­leasen här

Samverkan är grunden för kompetensen i regionen

Våra ägarbolag Volvo Cars och Volvo Group samt nytill­skottet på elektro­mo­bility scenen — NOVO Energy, är tre stora aktörer som med nya batte­ri­fa­briker och elekt­ri­fi­ering av deras produkter har ett enormt behov av kompe­tens­ut­veckling, up-skill och re-skill, likväl ny kompetens. Västra Götalands­re­gionen håller helt enkelt på att bli centrum för elekt­ri­fi­e­ringen av fordonsin­du­strin där Volvo och NOVO Energys nya batte­ri­fa­briker estimeras anställa 3000 nya medarbetare.

Vi erbjuder kompe­tens­ut­veckling inom batte­ri­teknik redan nu!

Nedan kan du hitta mer information om våra program och kurser som involverar batteriteknik.

YH-utbildningar för batteritillverkning

Vi erbjuder spännande YH-utbildningar som både fokuserar på att kompe­tens­ut­veckla för den som vill karriär­växla samt för den som är teknik­in­tres­serad och vill arbeta inom en framtids­bransch med enorma anställ­nings­möj­lig­heter. På YH har du som deltagare dessutom viktiga praktik­veckor där du får lära dig i arbete på arbetsplatsen. 

Konstruktör batte­ri­e­lekt­riska system

Kvali­tets­tek­niker inom batteritillverkning

Gratis intro­duktion till batterier

Kursen är ett samver­kans­projekt mellan oss, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industri­teknik, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde för att möta kompe­tens­be­hovet inom batte­ri­till­verkning. Kursen består av 10 moduler som behandlar kritiska områden för elekt­ri­fi­erade fordons livscykel och fokus är​”up-skilling” av industri­per­sonal likväl nyfikna på de viktiga områden i batteriets värdekedja. 

Kursen Intro­duktion till batteriproduktion