Skip to content

Digiresan 2.0

Digiresan 2.0 är framtaget för att stödja små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götalands­re­gionen och Halland i att nå en högre digital mognadsgrad. 

Digita­li­sering som verktyg för hållbar utveckling

Vi är övertygade om att digita­li­sering är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå hållbar utveckling för både företag och samhälle. I Digiresan 2.0 vill vi bidra till detta genom att hjälpa ditt företag att ta ett steg vidare mot en högre digital mognadsgrad. 

Det kan tex innebära en ökad förmåga att bygga grunddata och påbörja strate­gi­arbete och planering av IT-infra­­struktur eller verksam­hetsdata för beslutsstöd som kan utgöra en grund för att jobba med cirkulära flöden och spårbarhet i råvaror och produkter, vilket i sin tur öppnar upp för cirkulära affärsmo­deller och innovation. På så vis blir digita­li­se­ringen ett verktyg för hållbara affärsmo­deller och hållbar produktion i ditt företag. 

Digiresan 2.0 är en fortsättning på projektet Digiresan (2018 — 2022). Digiresan 2.0 finansieras av Europeiska regionala utveck­lings­fonden och pågår fram till oktober 2023.

För små och medelstora företag

Digiresan 2.0 riktar sig till små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverk­nings­in­du­strin eller den industrinära service­sektorn i Västra Götalands­re­gionen och Halland. 

Vi utgår från ditt företags behov

Alla aktiviteter i Digiresan 2.0 fokuserar på utveckling av ditt företags digita­li­sering. Som första aktivitet gör vi tillsammans en förut­sätt­nings­studie som ligger till grund för en handlingsplan, följt av löpande coachning och hjälp av teknikstöd. 

Fem samar­bets­partners

Bakom Digiresan 2.0 står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst. Inom ramen för projektet erbjuds ett brett utbud av aktiviteter där kompe­tens­utbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration. 

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström