Skip to content

Fit for 4.0

Vilka kompetenser behövs i framtidens digitala industri?

Om projektet

Med industrins paradigm­skifte och intro­duk­tionen av digitala verktyg, det som ibland kallas Industri 4.0, uppstår ett behov av nya kompetenser. Inte bara hårda” kompetenser, som till exempel program­mering och bearbetning av data, utan också det som ibland beskrivs som mjuka” kompetenser, till exempel kommu­ni­kation, lagarbete, kritiskt tänkande och problemlösning. 

Erasmus+ projektet Fit for 4.0 har tagit fasta på den här utmaningen och kommer under tre års tid (20192022) att i dialog med produk­tions­in­du­strin i Europa undersöka vilka mjuka kompetenser som efterfrågas samt hur utbild­nings­an­ordnare kan möjliggöra att studenterna tillgodogör sig de här kompe­ten­serna och blir redo för Industri 4.0”. Projektet kommer också att utveckla och testa pedagogiska metoder och utbild­nings­ma­terial som främjar de här målen och sprida dem till andra utbildare genom en web-plattform. 

Slutligen kommer projektet lämna rekom­men­da­tioner om hur teknik­ut­bildare på olika nivåer i utbild­nings­sy­stemet kan arbeta med mjuka lärandemål som till exempel livslångt lärande, kreativitet, besluts­fat­tande och förändringsbenägenhet.

Projek­t­or­ga­ni­sa­tionen

Projek­t­or­ga­ni­sa­tionen består av nio partners från Yrkes­hög­skolor och Högskolor i hela Europa:

  1. Italien (Istituto Formazione Operatori Aziendali/​Politecnico di Milano — METID)
  2. Belgien (Artesis Plantijn Hogeschool)
  3. Österrike (Beruf­s­för­derungs­in­stitut Oberösterreich)
  4. Portugal (EDUGEP — Concepcão, Desen­vol­vi­mento e Gestão de Projectos de Natureza Educacional, Social e Cultural LDA)
  5. Finland (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu)
  6. Nordirland (North West Regional College)
  7. Danmark (Zealand Business College)
  8. Sverige (Göteborgs Tekniska College)
  9. Bransch­or­ga­ni­sa­tionen EfVET (Européen Forum of Technical and Vocational Education and Training)