Skip to content

Framrutan — omställning för fordonsleverantörer

Är du leverantör till fordonsin­du­strin? Behöver du kompe­tens­ut­veckla och ställa om din verksamhet utifrån den teknik­ut­veckling som sker inom elekt­ri­fi­ering, artificiell intelligens och autonoma fordon?

Ett kostnads­fritt samverkansprojekt

Framrutan är ett regionalt och kostnads­fritt samver­kans­projekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning. Att delta i projektet leder till kompe­tens­ut­veckling och omställning av verksam­heten utifrån teknik­ut­veck­lingen. Det i sig stärker företags konkur­rens­kraft och leder till att regionen fortsätter vara världsledande.

Ett projekt i tre steg + fördjupning

Steg 1: Business intel­li­gence – nuläge, omvärlds- och konkur­ren­sa­nalys samt ny plan framåt

Det första steget i projektet innehåller två workshops samt coachstöd.

 • Workshop 1: Hur ser företagets nuläge ut? Hur påverkar omvärlden affären? Vilken konkurrens finns i framtiden?
 • Workshop 2: Med utgångs­punkt i workshop 1, i vilken mån behöver företagets affär förändras?

Verktyg: BMC, PESTELID, SWOT, PM-Matris, Konkur­ren­sa­nalys samt coachstöd 1012 timmar.


Steg 2. Rätt vision, mission, värderingar och långsiktiga mål

I steg två av projektet ingår två workshops samt coachstöd. Utifrån nya krav, förvänt­ningar och förut­sätt­ningar från omvärlden jobbar företaget med sin vision, mission, värderingar och mål.

 • Workshop 1: Varför finns vi? Vad gör vi? Hur ska vi agera? När är vi där?
 • Workshop 2: Hur imple­men­terar vi vårt nya paket och hur kommu­ni­cerar vi det?

Verktyg: Fråge­ställ­ningar enligt mall att arbeta med på hemmaplan samt coachstöd 1014 timmar.


Steg 3: Roadmap – en tydlig väg mot mål

Utifrån de analyser och diskus­sioner som förts i steg ett och två bestämmer sig företaget för en framtida riktning. Företaget jobbar vidare med:

 • Vad ska göras?
 • Vem ska göra det?
 • När ska det göras?

En roadmap med delmål för avdelningar och funktioner i företaget tas fram och imple­men­teras så att alla ska förstå och känna delaktighet i processen framåt.
Verktyg: Frågemallar samt coachstöd 12 timmar.


Fördjupning: Rätt kompetens i organi­sa­tionen för nya mål

Med utgångs­punkt i nya mål och affärskrav arbetar företaget med sin kompe­tens­ut­veckling. Följande moment ingår i fördjupningen:

 • Identifiera kompe­tenskrav
 • Genomföra en kompetensanalys
 • Definiera kompe­tens­gapet
 • Ta fram en kompetensutvecklingsplan
 • Identifiera utvär­de­rings­om­råden

Verktyg: Mall för kompe­tenskrav, kompe­ten­sa­nalys samt kompe­tens­ut­veck­lingsplan. Förklarande dokument kompetens” samt coachstöd 812 timmar.

Projekt­partners

Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, Indust­riellt utveck­lingscenter i Sjuhärad, IUC Väst och Fordonskomponent-gruppen. 

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utveck­lings­fonden via Tillväxt­verket, Västra Götalands­re­gionen och Business Region Göteborg.