Skip to content

Ovärderliga expert­kun­skaper inom industriell affärsutveckling

Industriell Dynamik är ett nätverk som erbjuder kostnadsfria utveck­lings­re­surser inom teknik- och affärs­ut­veckling för små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland

Industriell Dynamiks jobb är att fungera som ditt företags egen rådgivare och praktiskt stötta dig i teknik- och affärs­ut­veck­lings­frågor. Tänk på Industriell Dynamik som din snabbfotade och strategiska utveck­lings­av­delning med bred kompetens inom industriell utveckling och företagande.

16 medlems­or­ga­ni­sa­tioner

Industriell Dynamik består av 16 medlems­or­ga­ni­sa­tioner, tex. Business Region Göteborg, Connect, RISE, IUC:er och högskolor och som alla bidrar med unik kompetens kring indust­riellt företagande. Att Göteborgs Tekniska College från och med 2021 ingår i Industriell Dynamik innebär att vi får ännu bättre möjligheter att förse ditt företag med rätt expert­kom­petens för just era utvecklingsbehov.

Så här går det till

Att komma framåt som ett mindre företag i en bransch full av etablerade aktörer är inte lätt. Industriell Dynamiks uppgift är att hjälpa dig att utveckla ditt företag, dina innova­tioner, produkter och tjänster. Efter en första kontakt brukar vi oftast arbeta i tre steg: 

1. Kostnadsfri nulägesanalys

Först gör vi ett besök där vi går igenom ditt företags nuläge, framtids­planer och behov. 

2. Kostnadsfri förstudie

Därefter sker, om intresse finns, en kostnadsfri fördjupad analys eller förstudie som genomförs av en eller flera experter som kan föreslå lösningar och/​eller vidare insatser. 

3. Genom­fö­rande

I det sista steget genomförs själva insatserna som ska vara väl avvägda, av hög kvalitet och svara mot faktiska behov och konkret efterfrågan. Efter en tid tar vi en ny kontakt och följer upp hur den här insatsen föll ut, gör en ny nuläge­sa­nalys och identi­fierar nya möjligheter till innovation och utveckling. Och så rullar det på. 

Du kan få kostnads­fritt stöd inom följande områden

  • Innovation och utveckling 
  • Teknik­ut­veckling, kompe­tens­för­sörjning, forskning, förny­el­se­arbete, certi­fi­ering, idéskapande, tjäns­te­in­no­vation, imple­men­tering, testning 
  • Produktion
  • Uppskalning, indust­ri­a­li­sering, arbets­or­ga­ni­sering, förbätt­ringsru­tiner, automa­ti­sering, AI, säkerhet, ansvar, fffektivisering 
  • Verksam­hets­ut­veckling och strategi 
  • Finan­siering, affärsmo­deller, struktur, omvärldsa­nalys, marknads­strategi, mångfald 
  • Leveran­törer och partners 
  • Nätverk, inter­na­tio­na­li­sering, samarbeten, export