Skip to content

Det långsiktiga och hållbara perspektivet

Industry In West stödjer företag i omställ­ningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förut­sätt­ningar i omvärlden. Företag coachas att ta steg i mognads­trappor inom fyra priori­terade insats­om­råden. Syftet är att ge dig och ditt företag de bästa verktygen att kunna bli mer cirkulära, resur­sef­fektiva och miljö­med­vetna på ett hållbart sätt.

Många vägar mot målet

Insats­om­rådena är resur­sef­fektiv produktion, cirku­la­ritet, energi­om­ställning och digita­li­sering och aktivi­te­terna är samman­län­kande så att deltagande företag utvecklas holistiskt. Alla deltagande företag gör som första steg en kartläggning av strategi, vision och kultur i verksam­heten, aktiviteter kopplat till dessa områden följer sedan utveck­lingen genom projektet i alla insatsområden.

Projektets syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att få företag att anta ett mer cirkulärt, resur­sef­fektivt och miljö­med­vetet fokus, genom bland annat ökad förståelse för cirkulära affärsmo­deller samt ökad transparens i hela värdekedjan.

Erbjudande till deltagande företag

Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organi­sa­tions­struktur, vision, strategi, kultur och föränd­rings­förmåga. Det är grunden för framgång och hållbara resultat. Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas inom fyra insatsområden;

Kostnad för att delta i projektet

Behovsin­ven­te­ringen är kostnadsfri. Efter det utgår en delta­gar­avgift för fortsatt utveckling. Insatser inom Industry In West sker på steg 1 – 5 i mognads­trappan inom respektive insats­område. Delta­gar­avgift för Industry In West är 9 600 kr exklusive moms. Aktivi­te­terna motsvarar ett värde på mellan 50 000100 000 kr.

Utveckling genom planerade aktiviteter och effekter följs i mognadstrappor

Företagens nuläge och önskat läge lägger grunden för insatserna som tar dem uppåt framåt i mognads­trappor inom respektive insats­område. Insatserna är samman­län­kande så att deltagande företag utvecklas parallellt inom flera områden utifrån ett helhets­per­spektiv. Metodiken är densamma oavsett insats­område och bygger på en kostnadsfri och inledande behovsin­ven­tering följt av en företags­a­nalys och kartläggning av företagets vision, strategi, kultur och förmåga till förändring. Efter­föl­jande steg handlar om inspiration och insikt, fördjup­nings­a­nalys och mognads­mätning vilka landar ut i handlings­planer och aktiviteter. Företagen får löpande coachning och uppföljning via kataly­se­rande samtal av industri­ut­vecklare inom olika insatsområden.

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillver­kande industrin. Projektet präglas av gemensamma arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar som exempelvis Catalyst och Digiresan 2.0, och genom att integrera och vidare­ut­veckla dessa skapas i Industry In West ett nytt unikt helhets­grepp avseende deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Finansiärer

Europeiska regionala utveck­lings­fonden, Västra Götalands­re­gionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunal­förbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

Anmäl ditt företags intresse här