Skip to content

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag.

Robotlyftet är en del av Tillväxt­verkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/​robotisering i cirka 4 500 små och medelstora industri­fö­retag i Sverige. 

Gör företagen redo för automation

Digitalisering, automatisering och robotisering innebär stora möjligheter för svenska industriföretag. Nu inleds det första steget i Robotlyftet när Industriella utvecklingscentra i Sverige, IUC, får uppdraget att ge små och medelstora industriföretag coachning och rådgivning inför nästa steg; ansökan om automationscheckar.

Robotlyftet omfattar 100 miljoner kronor fram till och med år 2021. Det består av finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter för att bygga kunskap och nätverk så att fler företag blir redo för att investera i automationsteknik och robotar.


Nyttan med programmet

  • Stärker företagens produk­tions­förmåga och konkurrenskraft
  • Möjliggör för företag att våga göra investe­ringar i automa­tions­teknik och robotar
  • Ökar bestäl­lar­kom­petens i företagen för investe­ringar i moderna automations- och robotlösningar
  • Visar på vikten av långsik­tighet i produktionsinvesteringar
  • Ökar förståelsen och dialogen mellan aktörer som antingen erbjuder eller har behov av automations- och robotlösningar

Samlat erbjudande

Kunskapsmöte om automation

Seminarier och workshops runt om i landet ger er en överblick över möjlig­heterna med automation och robotisering.

Automation Expo

Regional mässa med fokus på automation och roboti­sering med syfte att skapa en mötesplats för företag som har behov av automa­tions­lös­ningar och företag som kan imple­mentera lösningar.

Förut­sätt­nings­studie

En produk­tions­coach besöker kostnads­fritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automa­tions­expert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produk­tions­process och affärsmodell. Kartlägg­ningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck. 

Automa­tions­check

Stöttning när ni ansöker och använder en Automa­tions­check. Ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverk­ningen i ert företag mot högre grad av automa­ti­sering eller robotisering.

Utbildning i beställarkompetens

För att skapa samsyn och säkerställa att ert företag imple­men­terar rätt automa­tions­lösning med rätt kravställning.

Flera aktörer är inblandade

Robotlyftet är en del av Tillväxt­verkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/​robotisering i ca 4 500 små och medelstora industri­fö­retag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.