Skip to content

Stärk ditt företags kompetensförsörjningsarbete

Projektet stärker små- och medelstora tillver­kande industri­fö­retags förmåga att strategiskt, hållbart och långsiktigt kompe­tens­för­sörja och bedriva kompe­tens­arbete i Västsverige.

Genom coachning, inspi­ra­tions- och omvärlds­be­vak­nings­ak­ti­vi­teter samt workshops i kompe­tens­verktyg får du och ditt företag kompetens i att på egen hand bedriva ett strategiskt kompe­tens­arbete som är anpassat efter er och era behov.

Strategisk utveckling för strategisk arbete

Projektet möjliggör dig och ditt företag att öka er förmåga att hållbart kompe­tens­för­sörja er och konti­nu­erligt arbeta med utveck­lingen av er kompetens. Vi utvecklar och stötta er, genom att ge er både verktyg och coachning, för att ni ska kunna etablera kompe­tens­för­sörj­nings­arbete som en viktig del i företagets mål och vision samt långsiktigt kunna planera och genomföra er kompetensförsörjning.

Projektets syfte och mål

Projektet ska höja förmågan till strategiskt kompe­tens­arbete samt tydliggöra kompe­tens­be­hovet hos små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland och Halland i syfte att göra företagen i Västsverige mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

Inspireras & få koll på omvärlden

Du kommer intro­du­ceras till strategiskt kompe­tens­arbete genom utvecklande aktiviteter i grupp där kompe­tens­ut­bytet är en viktig del i lärandeprocessen.

- Inspi­ra­tions­ak­ti­vi­teter skapar insikt om värdet av en tydlig kompe­tenstrategi som är baserad på ditt företags affärsidé. 

- Omvärlds­be­vak­nings­ak­ti­vi­teter skapar medvetenhet om hur den snabba takten i teknik­ut­veck­lingen ställer krav på förnyad kompetens samt hur ditt företag kan arbeta med inkludering och social hållbarhet i syfte att nyttja företagets kompetens till fullo samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Kostnad för att delta i projektet

Aktiviteter för inspiration och insikt, som exempelvis seminarium och event, i projektet är kostnadsfria. För att delta i works­ho­pak­ti­vi­teter i kombination med individuell coachning behöver företag betala en delta­gar­avgift för fortsatt utveckling på 7 000 kr exklusive moms.

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillver­kande industrin. Vårt gemensamma projekt Industry in West bedrivs parallellt med Stärkt kompetens. Fokus för Industry in West är hållbar utveckling inom fyra insats­om­råden, vilka du kan läsa mer om här.

Finansiärer

Projektet Stärkt kompetens finansieras av Europeiska regionala utveck­lings­fonden, Västra Götalands­re­gionen och Region Halland.

Anmäl ditt företags intresse här