Skip to content

Kompetens för framtidens industri

I framtidens industri­pro­duktion räcker det inte med vad man förr brukade kalla två starka armar”. Fabrikerna är ytterst avancerade anlägg­ningar och alla som arbetar där måste ha kunskap om de teorier som styr produk­tions­pro­ces­serna och hur man som medarbetare bäst kan bidra till effek­ti­vitet och kvalitet i produk­tionen. Det är också viktigt för den personliga utveck­lingen och möjligheten att växa i yrkesrollen att få arbeta med sin roll i arbetslaget och få en bild av de historiska skeden som lett fram till dagens industri för att på så vis få en glimt av hur framtidens produktion kommer att se ut. Därför har vi tagit fram ett teori­in­nehåll som komplet­terar de praktiska erfaren­heter du får på arbetsplatsen.

Tolv veckors studier

Teori­in­ne­hållet i Volvosteget sträcker sig över tolv veckor. På Göteborgs Tekniska College anser vi att man alltid lär sig bäst om man får varva teori och praktik. Därför följs varje vecka med teoretiska lektioner av en tid då du får möjlighet att uppleva samma moment i praktiken i den faktiska fabriks­miljön. På så vis tror vi att man bäst får en förståelse för hur teori och praktik hänger samman och skapar en helhetsbild av hur industrin fungerar. Det kan vara väldigt motiverande och ge en riktig aha-upplevelse att ta med sig sina nya teoretiska kunskaper ut på arbets­platsen och på en gång få möjlighet att tillämpa dem i praktiken!

Tre teoretiska block

Volvosteget är uppdelat i tre teoretiska block:

 • Intro­duktion
 • Baskom­pe­tenser
 • Fördjupning

Under utbild­ningsåret är du anställd på Volvo­kon­cernens anlägg­ningar. Vilken fördjupning du läser beror på verksam­heten där du går Volvosteget.

Intro­duk­tions­veckor

Det är viktigt att du får en bra start på din tid i Volvosteget. Därför har vi tagit fram ett omfattande intro­duk­tions­paket som består av tre veckor. Den första veckan är en lokal intro­duktion på fabriken följt av två veckor generell intro­duktion i skolmiljö.

En lokal introduktionsvecka

Den lokala intro­duk­tionen genomförs på fabrikerna och ser olika ut på de olika orterna i landet. Nu är det dags för dig att möta dina nya arbets­kam­rater, lära dig att hitta i fabriks­miljön och börja arbeta i produktionen.

Två generella introduktionsveckor

De generella intro­duk­tions­vec­korna är lika på alla orter i landet. Här får du en första inblick i vad som krävs för att arbeta i industrin, om arbetsmiljö och ergonomi samt grunderna i monte­rings­teknik och produk­tions­system. Kurserna du läser är Arbetsmiljö och säkerhet samt Intro­duktion till produktion.

Fem olika baskompetenser

När vi diskuterar framtidens industri­kom­pe­tenser tillsammans med våra samar­bets­fö­retag inom produk­tions­in­du­strin är alla eniga om att det är fem baskom­pe­tenser som utgör grunden för att kunna verka och växa i framtidens industri. Därför har vi valt att bygga teoridelen i Volvosteget kring följande kompetenser:

 • Lagarbete
 • Produk­tions­pro­cessen
 • Kvalitet
 • Underhåll
 • Människa, industri, samhälle

Lagarbete

I framtidens industri ställs stora krav på delaktighet och personligt ansvars­ta­gande — det man ofta brukar kalla för medar­be­tarskap. Du som medarbetare får ett stort ansvar, men också stora möjligheter att vara med och påverka arbetet i din fabrik samtidigt som du också kan påverka din personliga utveckling och ditt yrkesliv. Men som medarbetare är du aldrig ensam, du jobbar hela tiden tillsammans med ditt arbetslag och därför har vi valt att under en hel vecka fokusera på baskom­pe­tensen lagarbete. Här får du lära dig teorier om organi­sation och ledarskap samt träna på grupp­dy­namik och kommu­ni­kation på den mångkul­tu­rella arbetsplatsen.

Exempel ur innehållet

 • Kommu­ni­kation
 • Samtals­me­todik och feedback
 • Den mångkul­tu­rella arbetsplatsen
 • Härskar­tek­niker
 • Konflikt­han­tering

Produk­tions­pro­cessen

Baskom­pe­tens­veckan som behandlar produk­tions­pro­cessen ger dig kunskap om ett företags uppläggning av hela produk­tionen från order till leverans. Det betyder att du får studera hur företag arbetar med att utveckla produkter och verksamhet, arbets­or­ga­ni­sation, material- och produk­tions­flöden och produk­tions­fi­losofi. Du kommer också att få förståelse för betydelsen av olika roller inom företaget; produk­tions­tek­niker, kvali­tets­tek­niker och logistiker och för deras samspel i produktionsprocessen.

Exempel ur innehållet

 • Begreppet Lean Production
 • Vikten av leveranspre­cision (Just in time)
 • Arbets­platsens utformning och arbets­in­ne­hållets dimensionering
 • Tidmät­nings­system
 • Att identifiera problem­om­råden och finna förbätt­rings­po­tential inom produktionen
 • Systematisk problem­lösning

Kvalitet

Kvalitet innebär nöjda kunder och är en grund­läg­gande förut­sättning för en konkur­rens­kraftig verksamhet. Under veckan kommer vi att prata om kvalitet utifrån kundens perspektiv, om kvali­tets­kon­troll och vad som krävs för att arbeta på ett kvali­tets­riktigt sätt. Vad innebär kvali­tets­av­vi­kelser och hur påverkar de verksam­heten Kvali­tets­passet ska ge dig kunskap om grund­läg­gande kvali­tets­verktyg och hur vi använder dem i vardagen.

Exempel ur innehållet

 • Kvali­tets­hi­storia
 • Kvali­tets­di­men­sioner
 • Problem­lös­nings­me­to­diken PDCA
 • Sju kvali­tets­verktyg
 • Six Sigma

Underhåll

I en modern produk­tions­in­dustri måste alla medarbetare känna till hur man kan arbeta med underhåll för att skapa energi­ef­fek­ti­vi­sering, minska slitage på utrust­ningen och förhindra dyra stopp i produk­tionen. Under baskom­pe­tens­veckan Underhåll får du grund­läg­gande kunskaper om under­hålls­arbete för maskiner och utrust­ningar och får träna dig på att själv utföra opera­törs­un­derhåll. Du får lära dig vikten av effektiv felsökning och att använda hjälpmedel och olika strategier vid felsökning. Vi ställer frågor som; Vad är skillnaden mellan förebyg­gande och akutun­derhåll och hur planeras uppläggning av förebyg­gande underhåll?

Exempel ur innehållet

 • Opera­törs­un­derhåll och 5S
 • Maskiner och utrust­ningars drifttid (OEE)
 • Under­hållse­konomi
 • Störnings­upp­följning
 • Systematisk felsökning

Människa, industri, samhälle

Volvo har i över hundra år varit en viktig del av det svenska samhället och är idag även en betydande aktör inter­na­tio­nellt. För att förstå dagens industri och vara redo för morgon­dagens är det viktigt att ha kunskap om samhället och de idéer som drivit teknik­ut­veck­lingen framåt. I baskom­pe­tens­veckan Människa, industri, samhälle ställer vi frågor kring framtidens teknik och etik, företagens sociala ansvar (CSR) och hållbar utveckling. Vi söker oss bakåt i tiden och studerar lokala tekni­kent­re­pre­nörer och Volvos historia på orten. Du får också ta del av grund­läg­gande företagse­konomi och teorier kring lönsamhet och yttre och inre effektivitet.

Exempel ur innehållet

 • Teknik och industrihistoria
 • Grund­läg­gande företagsekonomi
 • Teknologi och ekologi — hållbar utveckling
 • Teknik och etik

Fördjup­nings­pro­filer

Utbild­nings­vec­korna med intro­duktion och baskom­pe­tenser ser lika ut i hela landet och ger dig just en bas för ditt arbete i produk­tions­in­du­strin. När du har basen är du redo att gå vidare mot en fördjupning som ger en tydlig kompe­tens­profil åt din yrkesroll. Vilken denna kompe­tens­profil blir avgörs av den enskilda fabrikens kompetens­behov och veckorna med utbildning inom fördjup­nings­pro­fi­lerna kan därför se väldigt olika ut på de olika orterna. För vissa profiler gäller också att de kräver en mycket omfattande kompe­tens­ut­veckling och att de fyra fördjup­nings­vec­korna då utgör ett smakprov på och en intro­duktion till fortsatta studier efter avslutad utbildning. Du kan till exempel välja att fördjupa dig inom montering, logistik, underhåll, svets, gjute­ri­teknik eller CNC-teknik.

Arbete i nätverk

Volvostegets teoretiska delar genomförs på 10 olika orter i Sverige med hjälp av ett nätverk av utbild­nings­an­ordnare, certi­fi­erade Teknikcollege och erfarna utbild­nings­fö­retag. Göteborgs Tekniska College genomför själva utbild­ningen i Göteborg.

Övriga partners

 • Lernia i Skövde och Vara
 • Montico i Braås
 • Consensus i Köping
 • Arvika Närings­livs­centrum i Arvika
 • Alléskolan i Hallsberg
 • Dragon­skolan i Umeå
 • Rinman­gym­nasiet i Eskilstuna

Certi­fi­ering

Volvo­kon­cernen kan inte garantera dig ett fast jobb när du avslutat Volvosteget – men du får praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap som ger dig ett stort försprång när du söker jobb. Efter ett år i Volvosteget är du helt enkelt väldigt attraktiv på arbets­mark­naden! Att aktivt ha deltagit i Volvostegets praktiska och teoretiska delar ger en certi­fi­ering för anställ­nings­barhet i industrin. Av certi­fi­katet kommer att framgå vilka arbets­upp­gifter du har haft, vilka baskom­pe­tenser du innehar samt vilken kompe­tens­profil du fördjupat dig i. Med certi­fi­katet i din hand kan du sedan söka arbete hos Volvo­kon­cernen eller andra företag inom produk­tions­in­du­strin. Du kan också välja att på egen hand gå vidare mot fortsatta tekniska studier inom yrkes­högskolan eller högskolan.

Mer information

Surfa in Volvostegets egna hemsda www​.volvosteget​.se