Skip to content

Mängder av möjligheter

Som partner­fö­retag får du och ditt företag ta del av vår expertis inom kompe­tens­ut­veckling och kompe­tens­för­sörjning. Vi erbjuder aktuella utbildningar inom teknik och industri och utbild­nings­paket som vi självklart skräddarsy efter ditt företags behov. I vårt erbjudande ingår många möjligheter att delta i både offentligt finan­si­erade projekt och ta del av nya forsk­ningsrön. Förutom att delta i kompe­tens­ut­veck­lings­ak­ti­vi­teter hittar du hos oss ett stort nätverk av teknik- och industri­fö­retag med spännande erfaren­heter och insikter du kan ta del av. Läs mer om vårt erbjudande nedan!

Vill ditt företag digita­lisera mera?

Det spelar ingen roll om ni är i början av er digita­li­se­ringsresa eller kanske redan kommit en bit på vägen — projekt som Digiresan 2.0 är ett fantastiskt sätt att få stöd och se potentialen med en digita­li­serad verksamhet. Digiresan 2.0 stöttar tillver­kande företag att tillämpa möjlig­heterna med digita­li­sering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden. Vi erbjuder utbildningar som involverar både strategiska och praktiska kunskaper inom ämnet, en viktig del av resan att nå dit du och ditt företag vill med er digita­li­sering är att kompe­tens­ut­veckla på arbets­platsen. I vår fokusgrupp Industriell digita­li­sering möter du andra partner­fö­retag som också är i processen mot digita­li­sering. Gemenskapen, delnings­kul­turen och få konkreta exempel från andra företags digita­li­se­ringsresa är inte bara utvecklande — det är rätt trevligt också.

Digiresan 2.0

Utbildningar inom industriell digitalisering

Fokusgrupp Industriell digitalisering

Behöver ditt företag hänga med i elektrifieringen?

Batte­ri­teknik blir allt viktigare och efterfrågad kompetens fordons­bran­schen elekt­ri­fieras — har ditt företag den kompetens ni behöver? Som första samar­bets­partner i Sverige kan vi erbjuda EBA Academys’ spännande online-utbildningar inom batte­ri­teknik till våra partner­fö­retag. Vi erbjuder hela 9 högkva­li­tativa online­utbildningar från EIT InnoEnergy och EBA som är framtagna av inter­na­tio­nella aukto­ri­teter på hållbar energi — både från forsk­nings­världen och näringslivet. 

Förutom utbildningar inom batte­ri­teknik erbjuder vi även träffsäkra och aktuella utbildningar i elsäkerhet för att ge ditt företag tryggheten att följa standarder, lagar och helt enkelt att jobba säkert med el. 

Utbildningar inom elfordon och batteriteknik

Utbildningar inom elsäkerhet

Vill ditt företag kompe­tens­ut­veckla på era villkor?

Vi anpassar alltid vår pedagogik efter målgruppens behov och de flesta av våra utbildningar går att paketera och genomföra på olika sätt. Alla utbildningar kan genomföras i våra lokaler men också på plats hos er – du avgör vad som passar ditt företag bäst! Med vårt koncept blended learning path har ditt företag dessutom möjligheten att bygga en kompe­tens­ut­veck­lingsresa där vissa moment i utbild­ningen genomförs på plats i våra verkstäder och labbsalar medan andra moments görs i egen studietakt online. 

Läs mer om vårt synsätt på kompetensutveckling

Vill ditt företag bli mer hållbart?

Det finns tre hållbar­hets­di­men­sioner — ekologisk, ekonomisk och social — som alla hänger ihop för att skapa långsiktig hållbarhet för ditt företag. I vårt coaching-program Roadmap för hållbar produktion stöttar vi dig och ditt företag i hållbar­hets­ar­betet genom att skapa en roadmap med aktiviteter som tar er ett steg närmare hållbarhetsmålen. 

Vi erbjuder en spännande workshop på ämnet social hållbarhet där deltagarna får ta del av föreläs­ningar, diskus­sioner och övningar. Genom ett framgångsrikt mångfalds- och inklu­de­rings­arbete stärker ditt företag inte bara er konkur­rens­kraft, ni blir också mer innovativa och får en bättre arbetsmiljö.

I samver­kans­pro­jektet Omställ­nings­lyftet får ditt företag behov­sa­na­lyser, coaching och förut­sätt­nings­studier som bidrar till omställ­ningen mot hållbar produktion. Att kämpa med hållbar­hetsmål och hållbara omställ­ningar är ni såklart inte ensamma om. I vår fokusgrupp Hållbar produktion har ditt företag möjligheten att ta del av andra partner­fö­retags erfaren­heter samt ta del av spännande föreläs­ningar.

Workshop Social hållbarhet med mångfald och inkludering

Roadmap för hållbar produktion

Fokusgrupp: Hållbar produktion

Omställ­nings­lyftet

Vill ditt företag bredda ert nätverk?

Som partner­fö­retag tar ditt företag en självklar plats i Göteborgs Tekniska Colleges nätverk och får stora möjligheter att knyta nya affärs­kon­takter genom våra partner­ak­ti­vi­teter och i våra fokus­grupper. Vi på är dessutom en del av det nationella IUC-nätverket. IUC står för Indust­riella Utvecklings Centra och består av hela 22 organi­sa­tioner som på olika sätt utvecklar små och medelstora industri­fö­retag över hela landet. 

Vi samverkar även lokalt med BRG, RISE och Västsvenska Handels­kam­maren. Våra samver­kans­partners och vårt nätverk skapar inte bara möjligheter för oss, utan också för ditt företag. Genom våra samarbeten kan vi erbjuda seminarier och workshops till ett förmån­ligare pris eller helt kostnads­fritt. Vi uppdaterar ständigt vår kalender och håller er uppdaterade med aktiviteter och projekt som passar er verksamhet!

Våra partner­fö­retag

Fokus­grupper

Aktiviteter

Vill ditt företag skapa möjligheter för dina medarbetare att utvecklas på arbetsplatsen?

Förutom kompe­tens­ut­veckling inom teknik och industri erbjuder vi även utbildningar och aktiviteter som utvecklar dina medar­be­tares ledar­för­mågor. I vår populära kurs Presen­ta­tions­teknik får deltagarna både praktiskt och teoretiskt utveckla sin förmåga att tala inför en grupp och träna på konsten att övertyga. I Projekt­ledning för industrin går vi igenom allt från planering, organi­sation och genom­fö­rande till utvärdering av projekt. Vi erbjuder också en efterfrågad fokusgrupp om indust­riellt ledarskap där ledare från olika företag kan mötas och utväxla erfaren­heter och stärka varandra. Kanske står några av våra andra partner­fö­retags ledare inför exakt samma utmaningar som du?

Projekt­ledning för industrin

Presen­ta­tions­teknik

Fokusgrupp: Indust­riellt ledarskap

Vill du ta ditt företags produktion till nästa nivå?

Vi erbjuder flera spännande utbildningar inom produk­tions­ut­veckling och kvali­tets­teknik. Vi har breda utbildningar i Lean, Six Sigma Yellow Belt och Six Sigma Green Belt — men även specifika verktyg som klock- och frekvens­studier och SAM som hjälper dig att lösa problem och ta ditt företags produktion till nästa nivå. Industriell Dynamik är ett nätverk som erbjuder kostnadsfria resurser för innovation och utveckling inom teknik- och affärs­ut­veckling för små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland. Ett fantastiskt sätt för ditt företag att utveckla er konkur­rens­kraft och produktion.

Utbildningar inom produktion

Fokusgrupp Lean

Industriell Dynamik

Kontakta oss för mer information

Foto av Johannes Persson
Foto av Noomi Bergström