Skip to content

I vårt verskams­hets­område Projekt & utveckling ingår både tradi­tionell företags­ut­bildning samt offentligt finan­si­erade projekt och utvecklingsprojekt.

Våra projekt

Vi driver både ESF-projekt och olika utvecklingsprojekt.


Bli vårt partnerföretag!

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin och söker partner­fö­retag som vill följa med på resan. Bli en del av vårt partnerskap redan idag!

Bli medlem redan idag!


Vi har skapat en agil och flexibel organisation

På senare år har vi fått många förfråg­ningar om att driva projekt och utveckling för offentliga organi­sa­tioner och företag i regionen. För att fånga upp dessa uppdrag och snabbt vara redo att agera på förfråg­ningar, har vi skapat en agil och flexibel organi­sation med fokus på just detta. Det är en service till våra kunder och samar­bets­partner, men också ett sätt för oss att ligga i framkant och kanalisera utveck­lings­trender in i den övriga verksam­heten hos oss.

Anna Cato Moe leder gruppen

- Flera av projekten inom verksam­hets­om­rådet, som Volvosteget och Bransch­skolan för drift- och under­hålls­teknik, har jag varit med och utformat och att få fortsätta bygga projekt och driva utveckling på heltid känns som världens roligaste jobb, berättar en glad Anna.

I Projekt & Utveckling arbetar vår teknik­ut­veck­lingschef Johan Bengtsson, säljan­svarig Viktor Gustavsson och projekt­ledare Noomi Bergström tillsammans med Anna Cato Moe.


Vi erbjuder ett unikt program för att möta fordonsin­du­strins kompetens­behov inom elekt­ri­fi­erade fordon

Alla som arbetar i fordonsin­du­strin berörs av rådande föränd­rings­process där fossil­drivna fordon ska ersättas av el- och hybrid­fordon. Har ert företag och medarbetare rätt kompetens för att hänga med i detta paradigm­skifte? Vi vet att det krävs insatser hos många och just därför har vi tagit fram ett helt unikt program som vi valt att kalla Electromobility.

Läs mer om vårt program Electro­mo­bility

Kontakt­per­soner

Anna Cato Moe
Verksam­hets­ledare
anna.​cato.​moe@​gtc.​com
0708 – 58 19 36

Johan Bengtsson
Teknik­ut­veck­lingschef
johan.​bengtsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 68

Viktor Gustavsson
Säljan­svarig
viktor.​gustavsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 09

Noomi Bergström
Projekt­ledare
noomi.​bergstrom@​gtc.​com
0708 – 58 19 55

Våra projekt

Vi driver och medverkar i många olika projekt och i vårt erbjudande till våra partners ingår både offentligt finan­si­erade projekt och utveck­lings­projekt. Läs mer om vårt erbjudande till våra partnerföretag!