Skip to content

Våren 2018 öppnade vi dörrarna till vårt nya verksam­hets­område Projekt & Utveckling som innefattar både tradi­tionell företags­ut­bildning och ESF-projekt men även utvecklingsprojekt. 

Våra projekt

Vi driver både ESF-projekt och olika utvecklingsprojekt.

Vi har skapat en agil och flexibel organisation

På senare år har vi fått många förfråg­ningar om att driva projekt och utveckling för offentliga organi­sa­tioner och företag i regionen. För att fånga upp dessa uppdrag och snabbt vara redo att agera på förfråg­ningar, har vi skapat en agil och flexibel organi­sation med fokus på just detta. Det är en service till våra kunder och samar­bets­partner, men också ett sätt för oss att ligga i framkant och kanalisera utveck­lings­trender in i den övriga verksam­heten hos oss.

Anna Cato Moe leder gruppen

- Flera av projekten inom verksam­hets­om­rådet, som Volvosteget och Bransch­skolan för drift- och under­hålls­teknik, har jag varit med och utformat och att få fortsätta bygga projekt och driva utveckling på heltid känns som världens roligaste jobb, berättar en glad Anna.

I Projekt & Utveckling arbetar vår teknik­ut­veck­lingschef Johan Bengtsson, säljan­svarig Viktor Gustavsson, projekt­le­darna Mats Kilander, Noomi Bergström och Karin Bergman tillsammans med Anna Cato Moe.


Vi är medlemmar i svenska IUC-nätverket

Samarbete och nätverkande är viktiga framgångs­fak­torer för ett utbild­nings­fö­retag och vi är oerhört stolta över att vi numer är medlemmar i det svenska IUC-nätverket.

Indust­riella Utveck­lings­centra, IUC, består av närmare 20 regionala organi­sa­tioner runt om i landet. Tillsammans utvecklar IUC-nätverket arbetssätt och tjänster som stödjer utveck­lingen inom industri- och industrinära företag och utbyter av erfaren­heter och kompetenser. Verksam­hets­ledare Anna Cato Moe repre­sen­terar vårt bolag i nätverket.

- Det känns jätteroligt att vi blivit en del av IUC-nätverket! Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder och samar­bets­fö­retag tillgång till bredare kompetens och nya verktyg för kompe­tens­ut­veckling och tillväxt. Vi fyller dessutom en lucka i IUC-kartan – nu kan äntligen företagen i Göteborg få tillgång till samma utveck­lingsstöd som i landets övriga regioner, berättar Anna.

Bli medlem i vårt IUC-nätverk!

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. 

Bli medlem redan idag!


Vi erbjuder ett unikt program för att möta fordonsin­du­strins kompetens­behov inom elekt­ri­fi­erade fordon

Alla som arbetar i fordonsin­du­strin berörs av rådande föränd­rings­process där fossil­drivna fordon ska ersättas av el- och hybrid­fordon. Har ert företag och medarbetare rätt kompetens för att hänga med i detta paradigm­skifte? Vi vet att det krävs insatser hos många och just därför har vi tagit fram ett helt unikt program som vi valt att kalla Electromobility.

Läs mer om vårt program Electro­mo­bility

Kontakt­per­soner

Anna Cato Moe
Verksam­hets­ledare
anna.​cato.​moe@​gtc.​com
0708 – 58 19 36

Johan Bengtsson
Teknik­ut­veck­lingschef
johan.​bengtsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 68

Viktor Gustavsson
Säljan­svarig
viktor.​gustavsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 09

Karin Bergman
Projekt­ledare
karin.​bergman@​gtc.​com
0708 – 58 19 08

Noomi Bergström
Projekt­ledare
noomi.​bergstrom@​gtc.​com
0708 – 58 19 55

Mats Kilander
Projekt­ledare
mats.​kilander@​gtc.​com
0708 – 58 19 99

Våra projekt

Vi driver både ESF-projekt och olika utvecklingsprojekt.