Skip to content

Digiresan

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjäns­te­sektorn i Västra Götalands­re­gionen och Halland med företags- och kompe­tens­ut­veckling inom digita­li­sering. Projektet finansieras av Europeiska regionala utveck­lings­fonden och Europeiska social­fonden och pågår fram till januari 2021.

Stödjer små och medelstora företag

Genom behovsanpassade utbildningar och omvärldsbevakning utvecklar vi verksamheters effektivitet och konkurrenskraft. Vi erbjuder en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering utifrån ditt företags behov och möjligheter.

Digiresan riktar sig till små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin eller den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland.

Fem samar­bets­partners

Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuds ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompe­tens­utbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration.

Företags­ut­veckling

Genom att nyttja digita­li­se­ringens möjligheter stärker vi ditt företags konkur­rens­kraft. Tillsammans startar vi med att ta fram en handlingsplan för digita­li­sering som ligger till grund för framtida seminarium och individuell coachning.