Skip to content

Nationell bransch­skola

Industrins kompe­tens­för­sörjning är avgörande för syssel­sättning och tillväxt i Sverige och idag råder stor brist på drift- och under­hålls­tek­niker runt om i hela landet. Den snabba digita­li­se­ringen av industrin ställer krav på nya kompetenser och som skola gäller det att rusta dagens ungdomar med rätt kunskap för framtidens jobb. Har din skola möjlighet och förut­sätt­ningar för detta?

Inrikt­ningen drift­sä­kerhet och underhållsteknik

För många huvudmän på industritekniska programmet är det svårt att starta inriktningen driftsäkerhet och underhållsteknik trots att ortens industri är i stort behov av utbildningen.

Ofta saknas kostsam utrustning eller lärare med kompetens för digitalt underhållsarbete och det är svårt att nå en ekonomiskt hållbar lösning för programmet.

Skolverket har utsett tio branschskolor

Under perioden 2018 – 2023 deltar tio bransch­skolor i Skolverkets pilot­projekt för yrkes­ut­bildning inom yrken som är särskilt efter­frågade på arbets­mark­naden. Genom den här satsningen får elever förbättrade möjligheter att välja yrkes­utbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

Vi har utnämnts till nationell bransch­skola för inrikt­ningen Industri­teknik: drift­sä­kerhet och under­hålls­teknik med särskilt fokus på smart underhåll. Det betyder att vi har fått en kvali­tets­stämpel av Skolverket och får nu möjlighet att erbjuda speci­a­li­serad yrkes­ut­bildning för elever på andra gymna­sie­skolor. Kanske elever från din skola?

Kostnad

100 p = 25 000kr/​elev exkl internat. 

Skolverket erbjuder statsstöd upp till 50 000 kr/​elev.

Kontakta oss för detaljerad individuell prisuppgift.

Hela inrikt­ningen, enstaka kurser eller enstaka moment

Elever på industri­tek­niska programmet kan komma till oss och läsa hela inrikt­ningen drift­sä­kerhet och underhåll, enstaka kurser eller enstaka moment av kurser. Alla kurser präglas av fokus på underhåll i digita­li­serad produktion, s.k. smart underhåll, en kompetens som är starkt efterfrågad av arbets­givare. Även lärlingar på industri­tek­niska programmet är välkomna till branschskolan.

Läsåret 2018/2019

  • Avhjälpande underhåll 1 vecka 47 – 48
  • Underhåll — drift­sä­kerhet vecka 3 – 4
  • Underhåll — lager och smörjteknik vecka 8 – 9
  • Underhåll — elteknik vecka 13 – 14

Kurserna motsvarar 100 poäng vardera.

Viktiga datum

Skolverkets pilot­verk­samhet för bransch­skolor inleds 1 juli 2018. Vi tar emot elever på bransch­skolan med start hösten 2018

Före, under och efter branschskolan

Vårt pedagogiska koncept innehåller ett webbaserat material för för- och efterarbete av studierna på bransch­skolan. På så vis förankras tiden hos oss tydligt i hemskolans under­visning och den röda tråden i lärandet bibehålls.

Vi har lokaler mitt i industrin

Vi erbjuder fräscha lokaler i anslutning till Volvo Person­vagnars fabrik i Torslanda, Göteborg. Vi har en unik demon­strator av en smart fabrik där dina elever får möjlighet att arbeta med det allra senaste inom digita­li­serat underhåll.