Skip to content

Ett projekt som ska lyfta fram och sprida Europas bästa yrkesutbildningar

På Göteborgs Tekniska College vet vi att riktigt bra yrkes­utbildningar är en framgångs­faktor för tillväxt och syssel­sättning både regionalt och på europeisk nivå. Därför deltar vi 20152018 i Erasmus+ projektet SHINE (SHare, Improve, develop: today’s excelleNce for tomorrow’s HVET).

Partners från flera länder

Tillsammans med partners från Italien, Tyskland, Rumänien, Kroatien och Belgien vill vi i projektet lyfta fram Europas bästa yrkesutbildningar för att sprida, förbättra och utveckla utbildningar motsvarande Gymnasieingenjörsutbildningen och Yrkeshögskolan.

Vi vill också påverka beslutsfattare regionalt, nationellt och på EU-nivå att fatta beslut som gynnar yrkesutbildningarna.


Final för SHINE i vackra Venedig 1113 juli

SHINE:s avslutande sprid­nings­kon­ferens bjöd på ett urval av intressanta resultat från projektet. Bl.a. delade vår repre­sentant Anna Cato Moe med sig av yrkes­hög­skolans arbete med att utveckla lärandemål för s.k. soft skills”, dvs kompetenser för kommu­ni­kation, personlig utveckling och ledarskap inom industrin.

Dessutom fick deltagarna i SHINE möjlighet att besöka H-Farm; ett centrum för digitalt entre­pre­nörskap, beläget på en gammal bondgård utanför Venedig. H:et i H-Farm stå för Human” och på farmen möjliggör man för människor att växa genom olika aktiviteter; t.ex. start-ups, inkubatorer och mötes­platser för open innovation eller utbildning, från förskola till universitetsnivå.

- Ett inspi­re­rande besök, säger Ewa Ekman, VD och rektor på Göteborgs Tekniska College, efter rundturen på H-Farm. Vi delar samma syn på entre­pre­nö­riellt lärande och människans förmåga att utvecklas. Vårt college har mycket att lära av H-Farm och hoppas kunna samarbeta med dem i framtiden.

Nu återstår för SHINE att samman­ställa resultatet av de tre verksam­hetsåren innan projektet formellt avslutas under hösten 2018.

18 – 20 april ägde projektets femte sprid­nings­kon­ferens rum i Zagreb

Fokus för denna konferens var de lokala åtgärdsplanerna för utveckling av yrkeshögskolan och de första resultaten av dem som nu sammanställts. På plats från Göteborgs Tekniska College var vår VD/rektor Ewa Ekman tillsammans med projektledare Anna Cato Moe.

Under konferens presenterade Anna samtliga deltagande organisationers resultat och kunde bland annat rapportera att målen för Göteborgs Tekniska Colleges åtgärdsplan, dvs att förkorta den tid det tar att uppdatera en befintlig eller ta fram en ny yrkeshögskoleutbildning samt att involvera fler små och medelstora företag i utbildningen, är uppfyllda. Nu återstår att utvärdera hur de uppdaterade utbildningarna tas emot av arbetsgivarna och de första resultaten av detta får vi veta först under 2019.

Konferensen genomfördes på Kroatiens Hantverks College i hjärtat av den soliga huvudstaden Zagreb. Förutom en rapport från de senaste resultaten i projektet, fick deltagarna även ta del av intressanta presentationer om arbetet med att utveckla den kroatiska yrkesutbildningen. I ett ungt land som Kroatien finns mycket att göra på detta område, men också många möjligheter att skapa nya strukturer och modeller baserade på de senaste rönen inom vuxenpedagogiken.

Sprid­nings­kon­ferens 8 – 10 november i Timisoara

Näst i tur att stå som värd för en av SHINE:s sprid­nings­kon­ferens var projektets rumänska partner Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu i Timisoara. I fokus för konferensen stod de lokala åtgärds­planer för utveckling av Yrkes­högskolan som samtliga medverkande organi­sa­tioner genomfört.

Göteborgs Tekniska College har i sin åtgärdsplan skapat ett prognosverktyg med vars hjälp företagets YH-utbildningar enklare och snabbare kan uppdateras och utvecklas för att motsvara kompe­tenskraven i framtidens smarta industri. Resultatet av åtgärds­pla­nerna presen­terade av Federico Crivellii från italienska partnern Confin­dustria Veneto, SIAV.

Timisoara, som ligger i västra Rumänien, är rikets fjärde största stad och en industristad med bl.a. en omfattande bilindustri. Staden visar upp en imponerande låg arbets­löshet på bara 1%. Timisoara är också känt som Rumäniens melting-pot” där olika centra­leu­ro­peiska folkgrupper möts och kulturen frodas. År 2021 kan invånarna se fram emot att Timisoara är Europas kultur­hu­vudstad. Kanske värt ett besök?

SHINE sprider innovation inom yrkesutbildningen

2729 mars genomförde SHINE ännu en uppskattad sprid­nings­kon­ferens. Denna gång hade turen kommit till Bryssel. Temat för konferensen var innovativa lednings­mo­deller för yrkes­ut­bildning och vår repre­sentant Anna Cato Moe presen­terade under konferensen SHINE:s senaste rapport Innovative Governance Modells for European HVET”.

I rapporten slår SHINE bl.a. fast att för att yrkes­högskolan och motsvarande utbildningar på EQF5 ska bli innovativa och framgångsrika bör alla intres­senter, även studenter, få vara med och påverka utbild­ningen. Det krävs ett nära samarbete och kommu­ni­kation mellan alla parter, för då ökar möjlig­heterna att utveckla och genomföra nya idéer och innova­tioner. Slutligen rekom­men­derar SHINE att viktiga beslut om utbild­ningarna inte bara tas i Bryssel eller Hässleholm (hos Myndigheten för Yrkes­högskolan), utan att lokala intres­senter i tex.Göteborg eller Skövde, kan vara med och påverka så att utbild­ningarna ger precis den kompetens de behöver.

Blir du nyfiken och vill veta mer om Innovative Governance Modells for European HVET”? Rapporten går snart i tryck och du är välkommen att höra av dig till projekt­ledare Anna Cato Moe för att ta del av den.

Självklart fanns SHINE på plats under Euroskills i Göteborg

Euroskills i Göteborg 1 – 3 december var en stor succé och bjöd på många möten mellan studenter, utbildare och företag från hela Europa! Under rubriken Bäst i Europa berättade projekt­ledare Anna Cato Moe om SHINE:s arbete med att ta fram Europas bästa yrkes­utbildningar och kom med tips till ungdomarna i publiken om hur en riktigt bra yrkes­ut­bildning kan hjälpa dem att anta utmaningen att också bli bäst inom sitt framtida yrke.

Utvecklande samtal om framtidens europeiska yrkes­ut­bildning under SHINE:s spridningskonferens

Deltagare från när och fjärran fick ta del av spännande paneldebatt och utvecklande open space-samtal om högre yrkes­utbildningar i Europa på SHINE:s sprid­nings­kon­ferens på Göterbogs Tekniska College den 22 september.

SHINE:s tyska partner, Anne Götze, inledde med att presentera resultat från den nationella kartläggning av best practice inom Europeisk yrkes­ut­bildning och den peer review som genomförts i projektet.

En expertpanel med alla aktörer i den s.k. quadruple helix, dvs. besluts­fattare, företag, utbild­nings­an­ordnare och studenter, debatterade vad som krävs för att skapa riktigt bra yrkes­utbildningar i Västragötalandsregionen.

Alla deltagare i konferensen fick möjlighet att med ett inter­na­tio­nellt perspektiv byta erfaren­heter och tankar om yrkes­utbildningar i ett utvecklande och givande open space-samtal. Tema för samtalen var Competence Development, Career Development and Lifelong Learning och Innovation.