Skip to content

Uppnå störst effekt av en utbildning genom effektiva lärformer

Lägg tid på planering och uppföljning av ditt företags kompe­tens­ut­veck­lingsin­satser och de ger en bestående positiv läran­de­effekt samtidigt som ni helt kan anpassa dem till både individen och företagets behov och förut­sätt­ningar. Ni kommer att märka en större nöjdhet hos era medarbetare eftersom arbets­sättet leder till inkludering, samt en känsla av själv­be­stäm­mande och frihet när lärformerna är flexibla i tid, plats, verktyg, innehåll och nivå. Visst låter det bra? Vi vet att det är bra!

Vår IKT-pedagog delar med sig av värdefulla tankar

Förhopp­ningsvis har ni redan tankar kring hur ni vill effek­ti­visera er kompe­tens­ut­veckling. Om inte, så delar vår IKT-pedagog Erica Blom med sig av några värdefulla tankar. 

Samin­lärning

Vi lär bättre ihop med andra så därför ger det stor effekt att sprida kunskap, både inom organi­sa­tionen och utanför arbets­platsen. Lär av kollegor via exempelvis mentorskap, jobbro­tation eller cirkel­verk­samhet, eller ihop med andra utanför arbets­platsen via sociala medier, workshopar eller studiebesök.

Erfaren­hets­ba­serat lärande

Det handlar om att skaffa sig ny kunskap via erfaren­heter och upplevelser genom att möta, känna, se och undersöka föremålet för inlärningen. Exempel kan vara digitala glasögon för att få hjälp av expert på annan plats, lådbils­fabrik eller brädspel.

Coachning

Bygger på att vi skickar en utbild­nings­an­ordnare till er för att företags­an­passade de exakta aktiviteter ni behöver.

Blended learning path

Betyder att en konstruerar sin egen utbild­ningsväg, eller path”. Online­ut­bild­ningar är till exempel ett effektivt sätt att snabbt tillgo­dogöra sig ny kunskap. Men ibland behövs kunskapen förankras genom att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiska övningar. Därför erbjuder vi och rekom­men­derar kombination av studier online med labora­tioner och praktiska övningar på vårt lärcenter i Torslanda tillsammans med våra kunniga lärare. En blended learning path går helt att anpassa och skräddarsys efter just ert kompetensutvecklingsbehov.

Tidsan­passad utbildning

Vi kan erbjuda kompe­tens­ut­veckling på tidiga morgnar, kvällspass, på helger, runt skiftbyten, eller varför inte korta utbild­ningspass under flertal tillfällen? Vi kan även hjälpa er med paket­lös­ningar för produk­tions­stopp, till exempel i form av diskus­sions­ma­terial eller utbildningsfilmer.

Platsan­passad utbildning

Att ta sig till en utbildning på annan plats kan ta mycket tid från de anställda. Därför kan vi erbjuda aktiviteter på företaget, antingen på fabriks­golvet eller i den övriga verksam­heten, med expert på plats eller via remote guidance.

Flexibelt företag

Kan fler tillgo­dogöra sig utbildning om de har rätt förut­sätt­ningar? Erbjuder ni exempelvis övertids­be­talning, kompen­sa­tionstid eller bonus för kompe­tens­ut­veckling? Syns det i medar­be­tarens löneut­veckling att hen deltar i utbildning? Arbetar ni med kompe­ten­sö­ver­föring genom exempelvis reflek­te­rande samtal när personal slutar?

IT-verktyg

Vi kan erbjuda en rad olika IT-verktyg antingen för att indivi­dan­passa, gynna det livslånga lärandet, stödja just-in-time-lärandet eller för att göra utbild­ningen mer tids- och plats­flexibel. Verktyg som kan vara relevanta är mobilappar, digitala förkun­skapstest, utbild­ningsfilm via QR-kod, diskus­sions­forum, e‑Learning, scena­ri­o­ba­serad utbildning, webbinar eller e‑simulering.

Validering

Saknas intyg eller betyg för kompetens så kan vi validera kunskaper, både utifrån formella kurser och utifrån yrkesprofiler.

Fyra områden inom effektiva lärformer

  1. Digitala utbildningar
  2. Digitala verktyg för intern­ut­bildning och verksamhetsförbättring
  3. Förstå digita­li­sering
  4. Andra effektiva lärformer

Ordlista

Erica har skapat en ordlista som beskriver vanligt förekom­mande ord inom effektiva lärformer. 

Läs mer

Erica svarar på dina frågor!

Kontakta vår IKT-pedagog Erica Blom om du vill bolla idéer kring effektiva lärformer. 

Erika Blom
erica.​blom@​gtc.​com
0708- 58 19 35